Course Content
บทที่ 1 ศึกษารูปแบบและเนื้อหา การนำเสนอวรรณกรรมสำหรับเด็ก
ศึกษารูปแบบและเนื้อหาการนำเสนอวรรณกรรมสำหรับเด็กประเภทต่าง ๆ ศึกษาอุปกรณ์งานปั้นและฝึกปั้นงานดินประดิษฐ์เบื้องต้น นำผลงานดินประดิษฐ์ประยุกต์กับสื่อสำหรับเด็กประเภทต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์
0/2
บทที่ 2 ศึกษาอุปกรณ์งานปั้นดินประดิษฐ์
ศึกษารูปแบบและเนื้อหาการนำเสนอวรรณกรรมสำหรับเด็กประเภทต่าง ๆ ศึกษาอุปกรณ์งานปั้นและฝึกปั้นงานดินประดิษฐ์เบื้องต้น นำผลงานดินประดิษฐ์ประยุกต์กับสื่อสำหรับเด็กประเภทต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์
0/2
บทที่ 3 การฝึกปั้นเบื้องต้น
ศึกษารูปแบบและเนื้อหาการนำเสนอวรรณกรรมสำหรับเด็กประเภทต่าง ๆ ศึกษาอุปกรณ์งานปั้นและฝึกปั้นงานดินประดิษฐ์เบื้องต้น นำผลงานดินประดิษฐ์ประยุกต์กับสื่อสำหรับเด็กประเภทต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์
0/2
บทที่ 4 การฝึกปั้นตุ๊กตา
ศึกษารูปแบบและเนื้อหาการนำเสนอวรรณกรรมสำหรับเด็กประเภทต่าง ๆ ศึกษาอุปกรณ์งานปั้นและฝึกปั้นงานดินประดิษฐ์เบื้องต้น นำผลงานดินประดิษฐ์ประยุกต์กับสื่อสำหรับเด็กประเภทต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์
0/2
บทที่ 5 การสร้างสื่อสำหรับเด็กด้วยงานดินประดิษฐ์
ศึกษารูปแบบและเนื้อหาการนำเสนอวรรณกรรมสำหรับเด็กประเภทต่าง ๆ ศึกษาอุปกรณ์งานปั้นและฝึกปั้นงานดินประดิษฐ์เบื้องต้น นำผลงานดินประดิษฐ์ประยุกต์กับสื่อสำหรับเด็กประเภทต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์
0/2
การผลิตสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กด้วยดินประดิษฐ์
About Lesson

https://forms.office.com/r/ndpMpnTF7G

0% Complete
ติดต่อเรา