การผลิตสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กด้วยดินประดิษฐ์

Categories: HU MOOC
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

 ศึกษารูปแบบและเนื้อหาการนำเสนอวรรณกรรมสำหรับเด็กประเภทต่าง ๆ  ศึกษาอุปกรณ์งานปั้นและฝึกปั้นงานดินประดิษฐ์เบื้องต้น นำผลงานดินประดิษฐ์ประยุกต์กับสื่อสำหรับเด็กประเภทต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์

What Will You Learn?

  • ผู้เรียนสามารถอธิบายรูปแบบและเนื้อหาการนำเสนอวรรณกรรมสำหรับเด็กประเภทต่าง ๆ ได้
  • ผู้เรียนสามารถผลิตงานสร้างสรรค์จากดินประดิษฐ์เบื้องต้นได้
  • ผู้เรียนสามารถนำงานดินประดิษฐ์ประยุกต์กับสื่อสำหรับเด็กประเภทต่าง ๆ ได้

Course Content

บทที่ 1 ศึกษารูปแบบและเนื้อหา การนำเสนอวรรณกรรมสำหรับเด็ก
ศึกษารูปแบบและเนื้อหาการนำเสนอวรรณกรรมสำหรับเด็กประเภทต่าง ๆ ศึกษาอุปกรณ์งานปั้นและฝึกปั้นงานดินประดิษฐ์เบื้องต้น นำผลงานดินประดิษฐ์ประยุกต์กับสื่อสำหรับเด็กประเภทต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์

บทที่ 2 ศึกษาอุปกรณ์งานปั้นดินประดิษฐ์
ศึกษารูปแบบและเนื้อหาการนำเสนอวรรณกรรมสำหรับเด็กประเภทต่าง ๆ ศึกษาอุปกรณ์งานปั้นและฝึกปั้นงานดินประดิษฐ์เบื้องต้น นำผลงานดินประดิษฐ์ประยุกต์กับสื่อสำหรับเด็กประเภทต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์

บทที่ 3 การฝึกปั้นเบื้องต้น
ศึกษารูปแบบและเนื้อหาการนำเสนอวรรณกรรมสำหรับเด็กประเภทต่าง ๆ ศึกษาอุปกรณ์งานปั้นและฝึกปั้นงานดินประดิษฐ์เบื้องต้น นำผลงานดินประดิษฐ์ประยุกต์กับสื่อสำหรับเด็กประเภทต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์

บทที่ 4 การฝึกปั้นตุ๊กตา
ศึกษารูปแบบและเนื้อหาการนำเสนอวรรณกรรมสำหรับเด็กประเภทต่าง ๆ ศึกษาอุปกรณ์งานปั้นและฝึกปั้นงานดินประดิษฐ์เบื้องต้น นำผลงานดินประดิษฐ์ประยุกต์กับสื่อสำหรับเด็กประเภทต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์

บทที่ 5 การสร้างสื่อสำหรับเด็กด้วยงานดินประดิษฐ์
ศึกษารูปแบบและเนื้อหาการนำเสนอวรรณกรรมสำหรับเด็กประเภทต่าง ๆ ศึกษาอุปกรณ์งานปั้นและฝึกปั้นงานดินประดิษฐ์เบื้องต้น นำผลงานดินประดิษฐ์ประยุกต์กับสื่อสำหรับเด็กประเภทต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์

แบบประเมิน