Course Content
บทที่ 1 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
0/2
บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ
0/2
บทที่ 3 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
0/2
บทที่ 4 การบังคับควบคุมธุรกิจระหว่างประเทศของรัฐบาล
0/2
บทที่ 5 การบริหารงานบุคคลของธุรกิจระหว่างประเทศ
0/2
แบบสำรวจหลังเรียนรายวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
0/1
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
Exercise Files
Chapter 2.docx
Size: 193.19 KB
0% Complete
ติดต่อเรา