การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

Categories: HU MOOC
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Course Content

บทที่ 1 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ

บทที่ 3 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ

บทที่ 4 การบังคับควบคุมธุรกิจระหว่างประเทศของรัฐบาล

บทที่ 5 การบริหารงานบุคคลของธุรกิจระหว่างประเทศ

แบบสำรวจหลังเรียนรายวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ