100-400 การคิดเชิงคำนวณ ตอน 1

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

ตอน 1 การคิดเชิงคำนวณ ตอน 1 หน่วยกิต 3(2-2)

ผู้สอน:  อ.จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา

 

ข้อมูลทั่วไปของกระบวนวิชา

 • คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : ศึกษาทักษะการคิดเชิงคำนวณในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ทักษะในการค้นหาข้อมูลหรือสารสนเทศ ประเมิน จัดการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำสารสนเทศไปใช้ในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างปลอดภัย รู้เท่าทัน มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม
 • ความรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนพึงมีก่อนลงทะเบียน : –
 • คุณสมบัติผู้สมัครเรียนร่วม :มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดโอกาสให้กับผู้เรียนที่เป็นบุคคลภายนอก นักเรียน นักศึกษาทุกสถาบัน คนวัยทำงาน ผู้สูงอายุ หรือผู้สนใจทั่วไป ได้สมัครเข้ามาเรียนร่วมกับนักศึกษาในระบบของมหาวิทยาหาดใหญ่ ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีรูปแบบการเรียนการสอน การสอบ การวัดและประเมินผล เช่นเดียวกันกับนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เพื่อมุ่งหวังส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้บุคคลทั่วไปได้มาเพิ่มเติมทักษะต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการเรียนต่อ การทำงาน หรือนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

วันเวลาเรียน/ห้องเรียน

 • จันทร์ 13:30-15:55 น. 1-302,1-305
 • อังคาร 13:30-15:55 น. 1-302
 • พุธ 13:30-15:55 น. 1-302

วันเวลาสอบ

 • สอบกลางภาค: พุธ 1 มิ.ย. 65 เวลา 08:30-11:30
 • สอบปลายภาค:พุธ 22 มิ.ย. 65 เวลา 08:30-11:30

 

รูปแบบการเรียน

 • เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น

 

รูปแบบการสอบ

 • ประเมินผลในชั้นเรียน

 

จำนวนหน่วยกิจสะสม 3(3-0-6)

การโอนหน่วยกิต

 • ผู้เรียนสามารถโอนหน่วยกิตเข้าสู่หลักสูตรปริญญาได้ แต่ต้องโอนภายในระยะเวลา 5 ปีหลังจากการประเมินผล

 

 

อัตราค่าธรรมเนียมและสิทธิประโยชน์

อัตราค่าธรรมเนียม รวม 4,000 บาท 

 • สมัครตอนนี้มีส่วนลด 50% เหลือรายวิชาละ 2,000 บาท (เฉพาะปีการศึกษา 2564 – 2565 เท่านั้น)

 

สิทธิประโยชน์ : –

Show More