คำถามที่พบบ่อย

ข้อมูลทั่วไป

 1. เข้าเว็บไซต์ lifelong.hu.ac.th
 2. คลิกเมนูสมัครสมาชิก
 3. วิธีที่ 1 สมัครด้วยการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม
 4. วิธีที่ 2 สมัครด้วยการ Signup with Facebook หรือ Signup with Google

หลักสูตรทั่วไป

 1. เข้าเว็บไซต์ lifelong.hu.ac.th คลิกเมนู เข้าสู่ระบบ

 2. เลือกเมนูหลักสูตรทั่วไป หรือหลักสูตรระยะสั้น

 3. เลือกหลักสูตรที่สนใจ

   

  – กรณีหลักสูตรมีค่าใช้จ่าย

  1. คลิก Add to cart
  2. คลิก View Cart
  3. คลิก Proceed to checkout
  4. กรอกรายละเอียดการชำระเงินและทำการชำระเงิน
  5. คลิก Complete Payment
  6. บันทึกหน้ารหัสคำสั่งซื้อเป็นข้อมูลอ้างอิงการชำระเงิน พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน ไปยัง E-mail: lifelong@hu.ac.th
  7. ผู้เรียนรับ Email แจ้งยืนยันการชำระเงินและเข้าเรียนในหลักสูตร

  – กรณีหลักสูตรไม่มีค่าใช้จ่าย

  1.  คลิกปุ่ม Enroll Course เพื่อเริ่มเรียนตามกำหนดการการเปิดหลักสูตร

หลักสูตรจะมีลักษณะเป็นหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบุคคลในด้านการดำเนินงาน การดำรงชีวิตในสถานกาณ์ปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจเป็นที่นิยมสำหรับกลุ่มบุคคลทั่วไป กลุ่มบุคคลวัยทำงาน และกลุ่มผู้สูงอายุ โดยหลักสูตรมีจำนวนชั่วโมงการอบรมไม่เกิน 12 ชั่วโมง (2 วัน) ประกอบด้วยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เฉพาะด้าน

ผู้ที่เหมาะสมกับการเรียนหลักสูตรทั่วไปจะเป็นกลุ่มบุคคลทั่วไป กลุ่มบุคคลวัยทำงาน และกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความสนใจและอยากจะเรียนรู้หลักสูตรทั่วไปเพื่อพัฒนาตนเอง

 1. ผู้เรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการเรียนหลักสูตรต่างๆเพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงาน   การดำรงชีวิตในปัจจุบัน

 2. เป็นการเพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ ทัศนคติที่ดีต่อผู้เรียนด้านองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการเรียน หลักสูตรต่างๆ

 3. ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) การผ่านหลักสูตรต่างๆตามระบบ Lifelong Learning HU เพื่อนำไปประกอบเป็นประวัติของตนเองในการยื่นสมัครงาน เรียนต่อ หรือทำกิจกรรมอื่นๆที่สามารถเป็นประโยชน์กับผู้เรียนต่อไปในอนาคต

ผู้เรียนทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) หลังเรียนจบหลักสูตรก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดเกี่ยวกับการเรียนที่แต่ละหลักสูตรกำหนดไว้ เช่น ผู้เรียนจะต้องส่งงานตามที่หลักสูตรกำหนด การประเมินผลก่อนเรียนหลังเรียน ฯลฯ

มีทั้งหลักสูตรที่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย

หลังจากทำการสมัครเรียนเสร็จแล้ว ผู้เรียนสามารถเข้าสู่บทเรียนผ่านระบบ Lifelong Learning HU ได้ทันทีในกรณีหลักสูตรเปิดระบบไว้เรียบร้อย (ไม่มีช่วงกำหนดการวันเวลาเปิดหลักสูตร) กรณีหลักสูตรมีช่วงกำหนดการวันเวลาเปิดหลักสูตร ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนหลักสูตรตามระบบได้ทันทีตามกำหนดการเปิดเรียนหลักสูตร

ผู้เรียนสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบได้จากช่องทาง เมนูติดต่อเรา หรือ หรือ Line OA หรือ ผ่านเบอร์โทรศัพท์   074-200392-4 มือถือ 09-1047-1908 ได้ทันทีในช่วงวันเวลาทำการวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. 

หลักสูตรระยะสั้น

 1. เข้าเว็บไซต์ lifelong.hu.ac.th คลิกเมนู เข้าสู่ระบบ

 2. เลือกเมนูหลักสูตรทั่วไป หรือหลักสูตรระยะสั้น

 3. เลือกหลักสูตรที่สนใจ

   

  – กรณีหลักสูตรมีค่าใช้จ่าย

  1. คลิก Add to cart
  2. คลิก View Cart
  3. คลิก Proceed to checkout
  4. กรอกรายละเอียดการชำระเงินและทำการชำระเงิน
  5. คลิก Complete Payment
  6. บันทึกหน้ารหัสคำสั่งซื้อเป็นข้อมูลอ้างอิงการชำระเงิน พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน ไปยัง E-mail: lifelong@hu.ac.th
  7. ผู้เรียนรับ Email แจ้งยืนยันการชำระเงินและเข้าเรียนในหลักสูตร

  – กรณีหลักสูตรไม่มีค่าใช้จ่าย

  1.  คลิกปุ่ม Enroll Course เพื่อเริ่มเรียนตามกำหนดการการเปิดหลักสูตร

หลักสูตรจะมีลักษณะเป็นหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ และคุณลักษณะที่จำเป็นเกี่ยวกับวิชาชีพหรือการทำงานและการดำเนินชีวิตทั่วไปซึ่งได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมสำหรับกลุ่มบุคคลทั่วไป กลุ่มบุคคลวัยทำงาน และกลุ่มผู้สูงอายุ โดยหลักสูตรมีจำนวนชั่วโมงการอบรมมากกว่า 12 ชั่วโมงขึ้นไป ประกอบด้วยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เฉพาะด้าน

ผู้ที่เหมาะสมกับการเรียนหลักสูตรระยะสั้นจะเป็นกลุ่มบุคคลทั่วไป กลุ่มบุคคลวัยทำงาน และกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความสนใจและอยากจะเรียนรู้หลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการทำงานและการดำรงชีวิตทั่วไป

 1. ผู้เรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการเรียนหลักสูตรต่างๆเพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงาน   การดำรงชีวิตในปัจจุบัน

 2. เป็นการเพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ ทัศนคติที่ดีต่อผู้เรียนด้านองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการเรียน หลักสูตรต่างๆ

 3. ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) การผ่านหลักสูตรต่างๆตามระบบ Lifelong Learning HU เพื่อนำไปประกอบเป็นประวัติของตนเองในการยื่นสมัครงานหรือปรับคุณวุฒิเกี่ยวกับการทำงาน การทำกิจกรรมอื่นๆที่สามารถเป็นประโยชน์กับผู้เรียนต่อไปในอนาคต

 4. ผู้เรียนสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตเพื่อเทียบโอนการเรียนในสาขาวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่ผู้เรียนได้ทำการเรียนหลักสูตรระยะสั้นได้ (เฉพาะบางหลักสูตรและรายวิชาที่กำหนด)

ผู้เรียนทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรหลังเรียนจบหลักสูตรก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดเกี่ยวกับการเรียนที่แต่ละหลักสูตรกำหนดไว้ เช่น ผู้เรียนจะต้องส่งงานตามที่หลักสูตรกำหนด การประเมินผลก่อนเรียนหลังเรียน ฯลฯ

มีทั้งหลักสูตรที่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย

หลังจากทำการสมัครเรียนเสร็จแล้ว ผู้เรียนสามารถเข้าสู่บทเรียนผ่านระบบ Lifelong Learning HU ได้ทันทีในกรณีหลักสูตรเปิดระบบไว้เรียบร้อย (ไม่มีช่วงกำหนดการวันเวลาเปิดหลักสูตร) กรณีหลักสูตรมีช่วงกำหนดการวันเวลาเปิดหลักสูตร ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนหลักสูตรตามระบบได้ทันทีตามกำหนดการเปิดเรียนหลักสูตร

ผู้เรียนสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบได้จากช่องทาง เมนูติดต่อเรา หรือ หรือ Line OA หรือ ผ่านเบอร์โทรศัพท์   074-200392-4 มือถือ 09-1047-1908 ได้ทันทีในช่วงวันเวลาทำการวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. 

หลักสูตรเรียนร่วม

 1. ศึกษารายละเอียด และเลือกรายวิชาที่ต้องการสมัคร
 2. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อดำเนินการลงทะเบียนเรียนตามกำหนดการ  
 3. ดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ตามช่องทางที่กำหนด  ภายใน 5 วันทำการ
 4. ดำเนินการยืนยันตัวตนในระบบหลังจากได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้วพร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน
 5. รับ email ยืนยันตัวตน พร้อม user และ password ในการเข้าใช้ระบบ
 6. เข้าเรียนตามตารางที่กำหนด 
 7. สอบวัดและประเมินผลตามที่ผู้สอนกำหนด
 8. ขอหลักฐานแสดงผลการเรียน ในรูปแบบใบแสดงผลการเรียน (Transcript) หรือประกาศนียบัตร ( Certificate)  ผ่านช่องทางที่กำหนด

เหมาะกับคนทุกกลุ่ม กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา เรียนเพื่อเก็บเกรดและหน่วยกิต ในระบบคลังหน่วยกิตไว้เทียบโอนเรียนต่อในระบบ  สำหรับกรณีคนทำงาน สามารถเรียนร่วมเพื่อเพิ่มทักษะหรือ upskill ในการทำงาน

ปัจจุบันไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร  จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

รายวิชาละ 4,000 บาท  และสมัครตอนนี้มีส่วนลด 50% เหลือรายวิชาละ 2,000 บาท  (เฉพาะปีการศึกษา 2564 – 2565 เท่านั้น)

มีทั้งเรียนแบบ online และ onsite  แล้วแต่ผู้สอนแต่ละรายวิชากำหนด สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า website ก่อนสมัครเรียน

สามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 3 รายวิชาต่อภาคการศึกษา 

สามารถเก็บหน่วยกิตได้ไม่เกิน 5 ปี ตามระเบียบการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต

นอกจากได้เพิ่มความรู้และพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ผู้เรียนยังได้ประสบการณ์เรียนรู้แบบใหม่ ได้เครือข่ายใหม่ทั้ง เพื่อน ๆ  และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง   หลังจากเรียนจบในแต่ละรายวิชา สามารถรับผลการเรียน (Grade) ในรูปแบบใบแสดงผลการเรียน (Transcript)  หรือ ประกาศนียบัตร (Certificate)  ได้อีกด้วย

HU MOOC​

 1. เข้าเว็บไซต์ lifelong.hu.ac.th
 2. เลือกรายวิชา HU MOOC
 3. คลิก Enroll Course
 4. เข้าสู่ระบบ

สามารถดาวน์โหลดได้จากหน้ารายวิชา หลังจากผ่านเกณฑ์การประเมินในรายวิชานั้น ๆ