วิชาเรียนร่วม

เป็นรายวิชาที่เรียนร่วมกับหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนร่วมกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

รายวิชาเรียนร่วม

เป็นรายวิชาที่เรียนร่วมกับหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนร่วมกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 40 ชม. สามารถเรียนสะสมหน่วยกิต เพื่อเทียบโอนเข้าสู่หลักสูตรปริญญาตรี ได้ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร / มีค่าใช้จ่าย (เรียนพร้อมกับการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนปกติ)

รายวิชาเรียนร่วมภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

รายวิชาอาจารย์ผู้สอน วัน/เวลาเรียน รูปแบบการสอบระดับรายละเอียดวิชา
202-103 การภาษีอากร 1อ.พรทิพย์ เสี้ยมหาญพุธ 08:30-10:25 น. 10-310 พฤหัสบดี 14:30-16:25 น. 10-403สอบ Onsite ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ม.6 หรือเทียบเท่ารายละเอียดเพิ่มเติม
204-210 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันอ.กรกมล ซุ้นสุวรรณจันทร์ 08:30-10:25 น. 1-404 อังคาร 08:30-10:25 น. 10-302สอบ Onsite ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ม.6 หรือเทียบเท่ารายละเอียดเพิ่มเติม
205-306กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์เพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ อ.วรรณะ วิจิตรอังคาร 08:30-11:25 น. 10-508สอบ Onsite ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ม.6 หรือเทียบเท่ารายละเอียดเพิ่มเติม
207-300 นวัตกรรมการตลาดสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวดร.จักรเกียรติ์ เมธานัยจันทร์ 08:30-11:25 น. 10-311สอบ Onsite ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ม.6 หรือเทียบเท่ารายละเอียดเพิ่มเติม

รายวิชาอาจารย์ผู้สอน วัน/เวลาเรียน รูปแบบการสอบระดับรายละเอียดวิชา
501-105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อ.เจริญ รุ่งกลิ่นพุธ 08:30-10:25 น. ห้อง 1-302 ศุกร์ 08:30-10:25 น. ห้อง 1-401สอบ Onsite ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ม.6 หรือเทียบเท่ารายละเอียดเพิ่มเติม
504-204 หลักวิศวกรรมสำหรับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยดร.กัญญารัตน์ สฤษพงศ์ฑีรฆอังคาร/08.30-11.25 น./ห้อง 1-411สอบ Onsite ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ม.6 หรือเทียบเท่ารายละเอียดเพิ่มเติม
503-405 การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนดร.นรันต์ ณัฏฐารมย์อังคาร 08.30-11.25 น. ห้อง 1-410สอบ Onsite ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ม.6 หรือเทียบเท่ารายละเอียดเพิ่มเติม
รายวิชาอาจารย์ผู้สอน วัน/เวลาเรียน รูปแบบการสอบระดับรายละเอียดวิชา
403-434 วิสาหกิจชุมชนและธุรกิจเพื่อสังคมอ.หมัดเฟาซี รูบามาอาทิตย์/เวลา12:30-15:25/ห้อง 8403สอบ Onsite ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ม.6 หรือเทียบเท่ารายละเอียดเพิ่มเติม
403-422 ภาวะผู้นำอ.จิตกรี บุญโชติอังคาร/เวลา 08:30 – 11:25/ห้อง 8403สอบ Onsite ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ม.6 หรือเทียบเท่ารายละเอียดเพิ่มเติม
รายวิชาอาจารย์ผู้สอน วัน/เวลาเรียน รูปแบบการสอบระดับรายละเอียดวิชา
301-106 กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไปอ.จิระพงค์ แก้วบัวภาคปกติ (Sec 1) พุธ 08:30-11:25 น. ห้องเรียน 3507สอบ Onsite ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ม.6 หรือเทียบเท่ารายละเอียดเพิ่มเติม
301-102 หลักกฎหมายมหาชนอ.วันเฉลิม ว่องสนั่นศิลป์ภาคปกติ (Sec 1) ศุกร์ 08:30-11:25 น. ห้องเรียน 3507สอบ Onsite ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ม.6 หรือเทียบเท่ารายละเอียดเพิ่มเติม
รายวิชาอาจารย์ผู้สอน วัน/เวลาเรียน รูปแบบการสอบระดับรายละเอียดวิชา
801-119 การถ่ายภาพ 1อ.ณรงค์ศักดิ์ สุริยาวรกุลสอบ Onsite ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ม.6 หรือเทียบเท่ารายละเอียดเพิ่มเติม
801-240 ศิลปะการเล่าเรื่องอ.พัฒนพงค์ ศรีน้อยศุกร์ 10.30-12.25 น. ห้อง u204สอบ Onsite ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ม.6 หรือเทียบเท่ารายละเอียดเพิ่มเติม
801-335 การสื่อข่าวในยุคดิจิทัลอ.ธนิตา แซ่ซีสอบ Onsite ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ม.6 หรือเทียบเท่ารายละเอียดเพิ่มเติม
รายวิชาอาจารย์ผู้สอน วัน/เวลาเรียน รูปแบบการสอบระดับรายละเอียดวิชา
602-111 ทฤษฎีและการเรียบเรียงเสียงประสาน 1อ.พงษ์สกร รัตนภัทรกุลจันทร์/10.30-11.55/U-306 อังคาร/10.30-11.55/U-306สอบ Onsite ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ม.6 หรือเทียบเท่ารายละเอียดเพิ่มเติม
100-421 พลเมืองโลกในยุคดิจิทัลอ.สุนิสา เชาวน์เมธากิจ จันทร์์ 08.30-11.30 น.สอบ Onsite ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ม.6 หรือเทียบเท่ารายละเอียดเพิ่มเติม
รายวิชาอาจารย์ผู้สอน วัน/เวลาเรียน รูปแบบการสอบระดับรายละเอียดวิชา
700-441 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานAj. Eric Allynอังคาร 08:30-10:25 น. 8-303สอบ Onsite ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ม.6 หรือเทียบเท่ารายละเอียดเพิ่มเติม
706-301 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยว,และการโรงแรมอ.วัชระ ชัยเขตพฤหัสบดี 08:30-11:25 น. 8-405สอบ Onsite ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ม.6 หรือเทียบเท่ารายละเอียดเพิ่มเติม