หลักสูตรอบรมระยะสั้น
หลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ และคุณลักษณะที่จำเป็นเกี่ยวกับวิชาชีพหรือการทำงานและการดำเนินชีวิตทั่วไป

หลักสูตรอบรมระยะสั้น

เป็นหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ และคุณลักษณะที่จำเป็นเกี่ยวกับวิชาชีพหรือการทำงาน และการดำเนินชีวิตทั่วไปซึ่งได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมสำหรับกลุ่มบุคคลทั่วไป กลุ่มบุคคลวัยทำงาน และกลุ่มผู้สูงอายุ โดยหลักสูตรมีจำนวนชั่วโมงการอบรมมากกว่า 12 ชั่วโมงขึ้นไป ประกอบด้วยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เฉพาะด้าน

ขั้นตอนการลงทะเบียน