Micro Master

เป็นการเรียนรายวิชาพื้นฐานหลักสูตรปริญญาโท – เอก สามารถเรียนสะสมหน่วยกิต
เพื่อสมัครเป็นนักศึกษาในหลักสูตร

Micro Master

Micro Master (ระดับบัณฑิตศึกษา) เป็นการเรียนรายวิชาพื้นฐานหลักสูตรปริญญาโท – เอก เมื่อเรียนครบตามระยะเวลาและหน่วยกิตของหลักสูตร สามารถเรียนสะสมหน่วยกิต เพื่อสมัครเป็นนักศึกษาในหลักสูตร – คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรและการสอน – หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา – หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้ – คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร MBA (เรียนแบบผสมระหว่างการเรียนร่วมกับ MOOC และมีการสอบวัดและประเมินผลรายวิชา)