Micro Master

เป็นการเรียนรายวิชาพื้นฐานหลักสูตรปริญญาโท - เอก สามารถเรียนสะสมหน่วยกิต
เพื่อสมัครเป็นนักศึกษาในหลักสูตร

Micro Master

Micro Master (ระดับบัณฑิตศึกษา) เป็นการเรียนรายวิชาพื้นฐานหลักสูตรปริญญาโทเอก เมื่อเรียนครบตามระยะเวลาและหน่วยกิตของหลักสูตร สามารถเรียนสะสมหน่วยกิต เพื่อสมัครเป็นนักศึกษาในหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรและการสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร MBA (เรียนแบบผสมระหว่างการเรียนร่วมกับ MOOC และมีการสอบวัดและประเมินผลรายวิชา)