100-401 การออกแบบการคิดเพื่อการวางแผนชีวิตและอาชีพ Section 2

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

100-401 การออกแบบการคิดเพื่อการวางแผนชีวิตและอาชีพ Section 2 หน่วยกิต 3 (2-2)

ผู้สอน: อ.ชญาน์ทัต เอี่ยวเรืองสุรัติ

 

ข้อมูลทั่วไปของกระบวนวิชา

 • คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : ศึกษาความสำคัญของการคิดและการตัดสินใจ การออกแบบการคิด เพื่อการวางแผนชีวิตอย่างมีภูมิคุ้มกัน การรู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อื่น การพัฒนาความฉลาดร่วม การตั้งเป้าหมายชีวิตและอาชีพที่สอดคล้องกับคุณลักษณะส่วนตน การยอมรับความผิดหวังเพื่อสร้างคุณค่าในการดำเนินชีวิต ฝึกปฏิบัติการออกแบบการคิดเพื่อการวางแผนชีวิตและอาชีพ
 • คุณสมบัติผู้สมัครเรียนร่วม : รายวิชานี้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาทุกสถาบัน คนวัยทำงาน ผู้สูงอายุ หรือผู้สนใจทั่วไป
 • ความรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนพึงมีก่อนลงทะเบียน : –

 

วันเวลาเรียน/ห้องเรียน

 • จันทร์ 08:30-10:55 น. 3-502
 • อังคาร 08:30-10:55 น. 3-502
 • พฤหัส 08:30-10:55 น. 3-502

วันเวลาสอบ

 • พฤหัสบดี 2 มิ.ย. 65 08:30-11:30
 • พฤหัสบดี 23 มิ.ย. 65 08:30-11:30

 

รูปแบบการเรียน

 • เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น

 

รูปแบบการสอบ

 • ประเมินผลในชั้นเรียน

 

จำนวนหน่วยกิจสะสม  3 (2-2)

การโอนหน่วยกิต

 • ผู้เรียนสามารถโอนหน่วยกิตเข้าสู่หลักสูตรปริญญาได้ แต่ต้องโอนภายในระยะเวลา 5 ปีหลังจากการประเมินผล

 

อัตราค่าธรรมเนียมและสิทธิประโยชน์

อัตราค่าธรรมเนียม รวม 4,000 บาท 

 • สมัครตอนนี้มีส่วนลด 50% เหลือรายวิชาละ 2,000 บาท (เฉพาะปีการศึกษา 2564 – 2565 เท่านั้น)

 

สิทธิประโยชน์ : –

Show More