100-402 ภูมิปัญญาไทยกับการสร้างสรรค์ท้องถิ่นภาคใต้ 3 Section 1

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

100-402 ภูมิปัญญาไทยกับการสร้างสรรค์ท้องถิ่นภาคใต้ 3 Section 1 หน่วยกิต 3(3-0)

ผู้สอน: อ.อรุณศักดิ์ พัฒนกุลอนันต์

 

ข้อมูลทั่วไปของกระบวนวิชา

 • คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : ศึกษาประวัติความเป็นมา ความเชื่อ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภาษาถิ่น และ อัตลักษณ์ท้องถิ่นของภูมิปัญญาไทยภาคใต้ วิธีการสร้างสรรค์หรือการออกแบบต่าง ๆ ของท้องถิ่นภาคใต้ เช่น งานหัตถกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ การตกแต่งประดับประดา รวมถึงการดัดแปลงวัสดุ เพื่อแก้ปัญหาในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยการสังเกตจากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว และเก็บข้อมูลด้วยเทคนิคต่าง ๆ และนำไปประยุกต์ใช้กับการดำรงชีวิตจนประสบความสำเร็จในอาชีพ
 • คุณสมบัติผู้สมัครเรียนร่วม : รายวิชานี้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาทุกสถาบัน คนวัยทำงาน ผู้สูงอายุ หรือผู้สนใจทั่วไป
 • ความรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนพึงมีก่อนลงทะเบียน : –

 

วันเวลาเรียน/ห้องเรียน

 • จันทร์ 12:00-15:55 น. 3-401
 • อังคาร 12:00-15:55 น. 3-401
 • พุธ 12:00-14:55 น. 3-401

วันเวลาสอบ

 • พุธ 1 มิ.ย. 65 08:30-11:30
 • พุธ 22 มิ.ย. 65 08:30-11:30

 

รูปแบบการเรียน

 • เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น

 

รูปแบบการสอบ

 • ประเมินผลในชั้นเรียน

 

จำนวนหน่วยกิจสะสม 3(3-0)

การโอนหน่วยกิต

 • ผู้เรียนสามารถโอนหน่วยกิตเข้าสู่หลักสูตรปริญญาได้ แต่ต้องโอนภายในระยะเวลา 5 ปีหลังจากการประเมินผล

 

อัตราค่าธรรมเนียมและสิทธิประโยชน์

อัตราค่าธรรมเนียม รวม 4,000 บาท 

 • สมัครตอนนี้มีส่วนลด 50% เหลือรายวิชาละ 2,000 บาท (เฉพาะปีการศึกษา 2564 – 2565 เท่านั้น)

 

สิทธิประโยชน์ : –

Show More