100-403 การคิดอย่างเป็นระบบ Section 1

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

100-403 การคิดอย่างเป็นระบบ Section 1 หน่วยกิต 3 (3-0)

ผู้สอน:  อ.สุกรี บุญเทพ

 

ข้อมูลทั่วไปของกระบวนวิชา

 • คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : ศึกษาปัจจัยพื้นฐานทางด้านชีววิทยาที่มีผลต่อพฤติกรรม การคิดเพื่อการพัฒนาพฤติกรรม องค์ประกอบและลำดับขั้นตอนการคิดอย่างเป็นระบบ การพัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเชิงสถิติเพื่อการตัดสินใจ ตลอดจนแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาด การฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
 • คุณสมบัติผู้สมัครเรียนร่วม :รายวิชานี้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาทุกสถาบัน คนวัยทำงาน ผู้สูงอายุ หรือผู้สนใจทั่วไป ผู้ที่ต้องการวางระบบ หรือกำหนดแนวคิดของตนเองอย่างเป็นระบบ
 • ความรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนพึงมีก่อนลงทะเบียน : –

 

วันเวลาเรียน/ห้องเรียน

 • จันทร์ 11:00-13:25 น. 10-310
 • อังคาร 11:00-13:25 น. 10-310
 • พฤหัส 11:00-13:25 น. 10-310

วันเวลาสอบ

 • สอบกลางภาค: พุธ 1 มิ.ย. 65 08:30-11:30
 • สอบปลายภาค: พุธ 22 มิ.ย. 65 08:30-11:30

 

รูปแบบการเรียน

 • เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น

 

รูปแบบการสอบ

 • ประเมินผลในชั้นเรียน

 

จำนวนหน่วยกิจสะสม  3 (2-2)

การโอนหน่วยกิต

 • ผู้เรียนสามารถโอนหน่วยกิตเข้าสู่หลักสูตรปริญญาได้ แต่ต้องโอนภายในระยะเวลา 5 ปีหลังจากการประเมินผล

 

อัตราค่าธรรมเนียมและสิทธิประโยชน์

อัตราค่าธรรมเนียม รวม 4,000 บาท 

 • สมัครตอนนี้มีส่วนลด 50% เหลือรายวิชาละ 2,000 บาท (เฉพาะปีการศึกษา 2564 – 2565 เท่านั้น)

 

สิทธิประโยชน์ : –

Show More