100-420-1 การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

100-420-1 การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ผู้สอน : ผศ.ดร.นุกูล ชิ้นฟัก, อ.ธนา มณีพฤกษ์ และอ.สุนิตดา ชูสวัสดิ์

ข้อมูลทั่วไปของกระบวนวิชา

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและแนวทางการอนุรักษ์ แนวคิดศาสตร์พระราชา ทุนทางสังคม กิจการเพื่อสังคม เศรษฐกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน การท่องเที่ยวโดยชุมชน และการประยุกต์ใช้ในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก

คุณสมบัติผู้สมัครเรียนร่วม :

รายวิชานี้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาทุกสถาบัน คนวัยทำงาน ผู้สูงอายุ หรือผู้สนใจทั่วไป

ความรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนพึงมีก่อนลงทะเบียน : –

วันเวลาเรียน/ห้องเรียน

อังคาร 13.30 – 16.25 น ห้อง 8-402

วันเวลาสอบ

สอบกลางภาค 25/01/2566
สอบปลายภาค 29/03/2566

รูปแบบการเรียน

เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น

รูปแบบการสอบ

ประเมินผลในชั้นเรียน

จำนวนหน่วยกิจสะสม 3(3-0) หน่วยกิต

การโอนหน่วยกิต

สามารถเก็บหน่วยกิตไว้ไม่เกิน 5 ปี สำหรับเทียบโอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้

สิทธิประโยชน์ : –

สามารถเก็บหน่วยกิตไว้ไม่เกิน5 ปี สำหรับเทียบโอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้

อัตราค่าธรรมเนียม รวม 4,000 บาท