100-445-1 นวัตกรรมดนตรีเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

100-445-1 นวัตกรรมดนตรีเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

ผู้สอน : ผศ.ดร.นุกูล ชิ้นฟัก, อ.ธนา มณีพฤกษ์ และอ.สุนิตดา ชูสวัสดิ์

ข้อมูลทั่วไปของกระบวนวิชา

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาการออกแบบนวัตกรรมเสียงในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับการนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และการนำดนตรีไปประกอบอาชีพ

คุณสมบัติผู้สมัครเรียนร่วม :

รายวิชานี้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาทุกสถาบัน คนวัยทำงาน ผู้สูงอายุ หรือผู้สนใจทั่วไป

ความรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนพึงมีก่อนลงทะเบียน : –

วันเวลาเรียน/ห้องเรียน

จันทร์ 13.00-15.55 น. ห้อง U-306

วันเวลาสอบ

สอบกลางภาค 23/01/2566
สอบปลายภาค 27/03/2566

รูปแบบการเรียน

เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น

รูปแบบการสอบ

ประเมินผลในชั้นเรียน

จำนวนหน่วยกิจสะสม 3(3-0) หน่วยกิต

การโอนหน่วยกิต

สามารถเก็บหน่วยกิตไว้ไม่เกิน 5 ปี สำหรับเทียบโอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้

สิทธิประโยชน์ : –

สามารถเก็บหน่วยกิตไว้ไม่เกิน5 ปี สำหรับเทียบโอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้

อัตราค่าธรรมเนียม รวม 4,000 บาท