วาดเส้นเบื้องต้น Introduction to Drawing

Categories: HU MOOC
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

ศึกษาและฝึกปฏิบัติวาดเส้นจากหุ่นนิ่งในการถ่ายอดสิ่งที่เห็นด้วยวิธีการวาดเส้นเบื้องต้น และโครงสร้างน้ำหนัก-แสงเงาพื้นผิวของวัตถุการเลือกใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ในการวาดเส้นฝึกปฏิบัติทั้งในห้องและนอกสถานที่

What Will You Learn?

  • เพื่อให้ผู้เรียนรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับพื้นฐานการวาดเส้นเบื้องต้น การใช้วัสดุอุปกรณ์ ให้เหมาะสมกับการวาดเส้น
  • เพื่อให้ผู้เรียนรู้และมีทักษะปฏิบัติงาน กิจกรรมการวาดเส้นรูปแบบต่างๆ หลักการเขียนภาพ
  • ได้อย่างถูกต้อง
  • เพื่อให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจคุณสมบัติของวัตถุต่างๆ โครงสร้างภายใน ขนาด สัดส่วน น้ำหนัก แสง-เงาสามารถถ่ายทอดต้นแบบตามตาเห็นได้อย่างถูกต้องตามหลักสากลสามารถวิพากษ์ วิจารณ์คุณค่าทางทัศนศิลป์ได้

Course Content

บทที่ 1 ศึกษารูปแบบและเนื้อหา ตัวอย่างผลงาน
ศึกษาและฝึกปฏิบัติวาดเส้นจากหุ่นนิ่งในการถ่ายอดสิ่งที่เห็นด้วยวิธีการวาดเส้นเบื้องต้น และโครงสร้างน้ำหนัก-แสงเงาพื้นผิวของวัตถุการเลือกใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ในการวาดเส้นฝึกปฏิบัติทั้งในห้องและนอกสถานที่

บทที่ 2 ศึกษาอุปกรณ์การวาดเส้นเบื้องต้น
ศึกษาและฝึกปฏิบัติวาดเส้นจากหุ่นนิ่งในการถ่ายอดสิ่งที่เห็นด้วยวิธีการวาดเส้นเบื้องต้น และโครงสร้างน้ำหนัก-แสงเงาพื้นผิวของวัตถุการเลือกใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ในการวาดเส้นฝึกปฏิบัติทั้งในห้องและนอกสถานที่

บทที่ 3 การฝึกวาดเส้นเบื้องต้น การแรเงา
ศึกษาและฝึกปฏิบัติวาดเส้นจากหุ่นนิ่งในการถ่ายอดสิ่งที่เห็นด้วยวิธีการวาดเส้นเบื้องต้น และโครงสร้างน้ำหนัก-แสงเงาพื้นผิวของวัตถุการเลือกใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ในการวาดเส้นฝึกปฏิบัติทั้งในห้องและนอกสถานที่

บทที่ 4 การฝึกวาดเส้นรูปทรงเรขาคณิต
ศึกษาและฝึกปฏิบัติวาดเส้นจากหุ่นนิ่งในการถ่ายอดสิ่งที่เห็นด้วยวิธีการวาดเส้นเบื้องต้น และโครงสร้างน้ำหนัก-แสงเงาพื้นผิวของวัตถุการเลือกใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ในการวาดเส้นฝึกปฏิบัติทั้งในห้องและนอกสถานที่

บทที่ 5 การฝึกวาดวัตถุสิ่งของใกล้ตัว วัตถุชิ้นเล็ก
ศึกษาและฝึกปฏิบัติวาดเส้นจากหุ่นนิ่งในการถ่ายอดสิ่งที่เห็นด้วยวิธีการวาดเส้นเบื้องต้น และโครงสร้างน้ำหนัก-แสงเงาพื้นผิวของวัตถุการเลือกใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ในการวาดเส้นฝึกปฏิบัติทั้งในห้องและนอกสถานที่

แบบทดสอบท้ายบท

แบบประเมิน