Course Content
บทที่ 1 ศึกษารูปแบบและเนื้อหา ตัวอย่างผลงาน
ศึกษาและฝึกปฏิบัติวาดเส้นจากหุ่นนิ่งในการถ่ายอดสิ่งที่เห็นด้วยวิธีการวาดเส้นเบื้องต้น และโครงสร้างน้ำหนัก-แสงเงาพื้นผิวของวัตถุการเลือกใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ในการวาดเส้นฝึกปฏิบัติทั้งในห้องและนอกสถานที่
0/2
บทที่ 2 ศึกษาอุปกรณ์การวาดเส้นเบื้องต้น
ศึกษาและฝึกปฏิบัติวาดเส้นจากหุ่นนิ่งในการถ่ายอดสิ่งที่เห็นด้วยวิธีการวาดเส้นเบื้องต้น และโครงสร้างน้ำหนัก-แสงเงาพื้นผิวของวัตถุการเลือกใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ในการวาดเส้นฝึกปฏิบัติทั้งในห้องและนอกสถานที่
0/2
บทที่ 3 การฝึกวาดเส้นเบื้องต้น การแรเงา
ศึกษาและฝึกปฏิบัติวาดเส้นจากหุ่นนิ่งในการถ่ายอดสิ่งที่เห็นด้วยวิธีการวาดเส้นเบื้องต้น และโครงสร้างน้ำหนัก-แสงเงาพื้นผิวของวัตถุการเลือกใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ในการวาดเส้นฝึกปฏิบัติทั้งในห้องและนอกสถานที่
0/1
บทที่ 4 การฝึกวาดเส้นรูปทรงเรขาคณิต
ศึกษาและฝึกปฏิบัติวาดเส้นจากหุ่นนิ่งในการถ่ายอดสิ่งที่เห็นด้วยวิธีการวาดเส้นเบื้องต้น และโครงสร้างน้ำหนัก-แสงเงาพื้นผิวของวัตถุการเลือกใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ในการวาดเส้นฝึกปฏิบัติทั้งในห้องและนอกสถานที่
0/1
บทที่ 5 การฝึกวาดวัตถุสิ่งของใกล้ตัว วัตถุชิ้นเล็ก
ศึกษาและฝึกปฏิบัติวาดเส้นจากหุ่นนิ่งในการถ่ายอดสิ่งที่เห็นด้วยวิธีการวาดเส้นเบื้องต้น และโครงสร้างน้ำหนัก-แสงเงาพื้นผิวของวัตถุการเลือกใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ในการวาดเส้นฝึกปฏิบัติทั้งในห้องและนอกสถานที่
0/1
แบบทดสอบท้ายบท
0/1
วาดเส้นเบื้องต้น Introduction to Drawing
About Lesson

ศึกษาและฝึกปฏิบัติวาดเส้นจากหุ่นนิ่งในการถ่ายอดสิ่งที่เห็นด้วยวิธีการวาดเส้นเบื้องต้น และโครงสร้างน้ำหนัก-แสงเงาพื้นผิวของวัตถุการเลือกใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ในการวาดเส้นฝึกปฏิบัติทั้งในห้องและนอกสถานที่

0% Complete
ติดต่อเรา