พื้นฐานอารยธรรมไทย

Categories: HU MOOC
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

พื้นฐานและวิวัฒนาการของอารยธรรมไทย ภูมิหลังทางด้านประวัติศาสตร์ การสร้างสรรค์ ค่านิยม ภูมิปัญญาไทย และมรดกทางวัฒนธรรม โดยครอบคลุมภาษา วรรณกรรม ศิลปะ ศาสนา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนในด้านลักษณะความคิดความเชื่อและงานสร้างสรรค์

What Will You Learn?

  • มีความรู้ความเข้าใจพัฒนาการของอารยธรรมไทย
  • ความรู้ความเข้าใจการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม ในความเป้นพื้นฐานของอารยธรรมไทย
  • มีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมไทยรวมไปถึงการอนุรักษ์การเผยแพร่และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย
  • มีเจตคติในการเรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย

Course Content

บทที่ 1 ภูมิหลังทางประวัติศาตร์ไทย
พื้นฐานและวิวัฒนาการของอารยธรรมไทย ภูมิหลังทางด้านประวัติศาสตร์ การสร้างสรรค์ ค่านิยม ภูมิปัญญาไทย และมรดกทางวัฒนธรรม โดยครอบคลุมภาษา วรรณกรรม ศิลปะ ศาสนา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนในด้านลักษณะความคิดความเชื่อและงานสร้างสรรค์

บทที่ 2 การปกครองไทย
พื้นฐานและวิวัฒนาการของอารยธรรมไทย ภูมิหลังทางด้านประวัติศาสตร์ การสร้างสรรค์ ค่านิยม ภูมิปัญญาไทย และมรดกทางวัฒนธรรม โดยครอบคลุมภาษา วรรณกรรม ศิลปะ ศาสนา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนในด้านลักษณะความคิดความเชื่อและงานสร้างสรรค์

บทที่ 3 ลักษณะสังคมไทย
พื้นฐานและวิวัฒนาการของอารยธรรมไทย ภูมิหลังทางด้านประวัติศาสตร์ การสร้างสรรค์ ค่านิยม ภูมิปัญญาไทย และมรดกทางวัฒนธรรม โดยครอบคลุมภาษา วรรณกรรม ศิลปะ ศาสนา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนในด้านลักษณะความคิดความเชื่อและงานสร้างสรรค์

บทที่ 4 เศรษฐกิจไทย
พื้นฐานและวิวัฒนาการของอารยธรรมไทย ภูมิหลังทางด้านประวัติศาสตร์ การสร้างสรรค์ ค่านิยม ภูมิปัญญาไทย และมรดกทางวัฒนธรรม โดยครอบคลุมภาษา วรรณกรรม ศิลปะ ศาสนา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนในด้านลักษณะความคิดความเชื่อและงานสร้างสรรค์

บทที่ 5 ศาสนาและประเพณีไทย
พื้นฐานและวิวัฒนาการของอารยธรรมไทย ภูมิหลังทางด้านประวัติศาสตร์ การสร้างสรรค์ ค่านิยม ภูมิปัญญาไทย และมรดกทางวัฒนธรรม โดยครอบคลุมภาษา วรรณกรรม ศิลปะ ศาสนา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนในด้านลักษณะความคิดความเชื่อและงานสร้างสรรค์

แบบประเมิน