Course Content
บทที่ 1 ภูมิหลังทางประวัติศาตร์ไทย
พื้นฐานและวิวัฒนาการของอารยธรรมไทย ภูมิหลังทางด้านประวัติศาสตร์ การสร้างสรรค์ ค่านิยม ภูมิปัญญาไทย และมรดกทางวัฒนธรรม โดยครอบคลุมภาษา วรรณกรรม ศิลปะ ศาสนา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนในด้านลักษณะความคิดความเชื่อและงานสร้างสรรค์
0/2
บทที่ 2 การปกครองไทย
พื้นฐานและวิวัฒนาการของอารยธรรมไทย ภูมิหลังทางด้านประวัติศาสตร์ การสร้างสรรค์ ค่านิยม ภูมิปัญญาไทย และมรดกทางวัฒนธรรม โดยครอบคลุมภาษา วรรณกรรม ศิลปะ ศาสนา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนในด้านลักษณะความคิดความเชื่อและงานสร้างสรรค์
0/2
บทที่ 3 ลักษณะสังคมไทย
พื้นฐานและวิวัฒนาการของอารยธรรมไทย ภูมิหลังทางด้านประวัติศาสตร์ การสร้างสรรค์ ค่านิยม ภูมิปัญญาไทย และมรดกทางวัฒนธรรม โดยครอบคลุมภาษา วรรณกรรม ศิลปะ ศาสนา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนในด้านลักษณะความคิดความเชื่อและงานสร้างสรรค์
0/2
บทที่ 4 เศรษฐกิจไทย
พื้นฐานและวิวัฒนาการของอารยธรรมไทย ภูมิหลังทางด้านประวัติศาสตร์ การสร้างสรรค์ ค่านิยม ภูมิปัญญาไทย และมรดกทางวัฒนธรรม โดยครอบคลุมภาษา วรรณกรรม ศิลปะ ศาสนา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนในด้านลักษณะความคิดความเชื่อและงานสร้างสรรค์
0/2
บทที่ 5 ศาสนาและประเพณีไทย
พื้นฐานและวิวัฒนาการของอารยธรรมไทย ภูมิหลังทางด้านประวัติศาสตร์ การสร้างสรรค์ ค่านิยม ภูมิปัญญาไทย และมรดกทางวัฒนธรรม โดยครอบคลุมภาษา วรรณกรรม ศิลปะ ศาสนา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนในด้านลักษณะความคิดความเชื่อและงานสร้างสรรค์
0/2
แบบประเมิน
0/1
พื้นฐานอารยธรรมไทย
About Lesson

พื้นฐานและวิวัฒนาการของอารยธรรมไทย ภูมิหลังทางด้านประวัติศาสตร์ การสร้างสรรค์ ค่านิยม ภูมิปัญญาไทย และมรดกทางวัฒนธรรม โดยครอบคลุมภาษา วรรณกรรม ศิลปะ ศาสนา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนในด้านลักษณะความคิดความเชื่อและงานสร้างสรรค์

0% Complete
ติดต่อเรา