การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา

Categories: HU MOOC
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

ศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชีวิตและครอบครัว การสร้างเสริมสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืน ความปลอดภัยในชีวิต  การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค รูปแบบการสอนวิธีการสอนและเทคนิคการสอนสุขศึกษา การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาในระดับประถมศึกษา

What Will You Learn?

  • ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและกระบวนการจัดการสอนสุขศึกษาในเด็กประถมศึกษา บูรณาการความรู้เนื้อหาวิชา แนวคิด ทฤษฎีวิชาชีพครู จิตวิทยาทางการศึกษา หลักสูตร ศาสตร์การสอน เนื้อหาความรู้ในวิชาเฉพาะ และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้เต็มตามศักยภาพ
  • ผู้เรียน เกิดความตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่า ในการจัดการสอนสุขศึกษา เพื่อให้เด็กวัยเรียนมีสุขภาพที่ดีขึ้นและส่งผลเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระยะยาว ใช้วิธีวิทยาทางการวัดและประเมิน การประกันคุณภาพ และวิจัยเพื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้ นวัตกรรมและการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองให้เป็นครูประถมศึกษา ที่มีความรอบรู้ ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
  • ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากรายวิชา ไปประยุกต์และพัฒนารูปแบบการสอนสุขศึกษาในเด็กประถมศึกษาได้อย่างเหมาะสม ทั้งการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับผู้เรียนระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีการหลากหลายทั้งการพูด การเขียน การนำ

Course Content

บทที่ 1 การเจริญเติบโตเรียนรู้และเข้าใจวัยประถมศึกษา
ศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชีวิตและครอบครัว การสร้างเสริมสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืน ความปลอดภัยในชีวิต การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค รูปแบบการสอนวิธีการสอนและเทคนิคการสอนสุขศึกษา การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาในระดับประถมศึกษา

บทที่ 2 โรคและปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในเด็กประถมศึกษา
ศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชีวิตและครอบครัว การสร้างเสริมสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืน ความปลอดภัยในชีวิต การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค รูปแบบการสอนวิธีการสอนและเทคนิคการสอนสุขศึกษา การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาในระดับประถมศึกษา

บทที่ 3 ยา สารเสพติด การสังเกตและเฝ้าระวัง
ศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชีวิตและครอบครัว การสร้างเสริมสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืน ความปลอดภัยในชีวิต การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค รูปแบบการสอนวิธีการสอนและเทคนิคการสอนสุขศึกษา การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาในระดับประถมศึกษา

บทที่ 4 เพศศึกษาสำหรับเด็กวัยประถมศึกษา
ศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชีวิตและครอบครัว การสร้างเสริมสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืน ความปลอดภัยในชีวิต การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค รูปแบบการสอนวิธีการสอนและเทคนิคการสอนสุขศึกษา การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาในระดับประถมศึกษา

บทที่ 5 อุบัติเหตและหลักการป้องกัน
ศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชีวิตและครอบครัว การสร้างเสริมสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืน ความปลอดภัยในชีวิต การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค รูปแบบการสอนวิธีการสอนและเทคนิคการสอนสุขศึกษา การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาในระดับประถมศึกษา

บทที่ 6 Special​ “พร้อมไหมไปสอนกัน”
ศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชีวิตและครอบครัว การสร้างเสริมสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืน ความปลอดภัยในชีวิต การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค รูปแบบการสอนวิธีการสอนและเทคนิคการสอนสุขศึกษา การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาในระดับประถมศึกษา

แบบทดสอบ

แบบประเมิน