Course Content
บทที่ 1 ความหมายและความเป็นมาของการประกันคุณภาพ
ศึกษาองค์ความรู้การประกันคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
0/1
บทที่ 2 รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพในสถานศึกษา
ศึกษาองค์ความรู้การประกันคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
0/1
บทที่ 3 กฎหมายระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ศึกษาองค์ความรู้การประกันคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
0/1
บทที่ 4 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ศึกษาองค์ความรู้การประกันคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
0/1
บทที่ 5 การประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
ศึกษาองค์ความรู้การประกันคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
0/1
แบบทดสอบ
การวัดผล การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา
0% Complete
ติดต่อเรา