201-371 การพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน Section 1

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

201-371 การพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน Section 1 หน่วยกิต 3(3-0)

ผู้สอน: อ.กุลธิรา แซ่โซว

 

ข้อมูลทั่วไปของกระบวนวิชา

 • คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : ศึกษาแนวคิดและวิธีการต่าง ๆ ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด โดยสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสำคัญ แนวทางในการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนศึกษามาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจ รวมทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • คุณสมบัติผู้สมัครเรียนร่วม : รายวิชานี้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาทุกสถาบัน คนวัยทำงาน ผู้สูงอายุ หรือผู้สนใจทั่วไป
 • ความรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนพึงมีก่อนลงทะเบียน : –

 

วันเวลาเรียน/ห้องเรียน

 • จันทร์ 08:30-10:25 น. 10-312
 • อังคาร 08:30-10:25 น. 10-312
 • พุธ 08:30-10:25 น. 10-312
 • พฤหัส 08:30-10:25 น. 10-312

วันเวลาสอบ

 • พุธ 1 มิ.ย. 65 08:30-11:30
 • พุธ 22 มิ.ย. 65 08:30-11:30

 

รูปแบบการเรียน

 • เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น

 

รูปแบบการสอบ

 • ประเมินผลในชั้นเรียน

 

จำนวนหน่วยกิจสะสม 3(3-0)

การโอนหน่วยกิต

 • ผู้เรียนสามารถโอนหน่วยกิตเข้าสู่หลักสูตรปริญญาได้ แต่ต้องโอนภายในระยะเวลา 5 ปีหลังจากการประเมินผล

 

อัตราค่าธรรมเนียมและสิทธิประโยชน์

อัตราค่าธรรมเนียม รวม 4,000 บาท 

 • สมัครตอนนี้มีส่วนลด 50% เหลือรายวิชาละ 2,000 บาท (เฉพาะปีการศึกษา 2564 – 2565 เท่านั้น)

 

สิทธิประโยชน์ : –

Show More