201-371 การพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน Section 2

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

201-371 การพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน Section 2 หน่วยกิต 3(3-0)

ผู้สอน: อ.กุลธิรา แซ่โซว

 

ข้อมูลทั่วไปของกระบวนวิชา

  • คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : ศึกษาแนวคิดและวิธีการต่าง ๆ ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด โดยสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสำคัญ แนวทางในการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนศึกษามาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจ รวมทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • คุณสมบัติผู้สมัครเรียนร่วม : รายวิชานี้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาทุกสถาบัน คนวัยทำงาน ผู้สูงอายุ หรือผู้สนใจทั่วไป
  • ความรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนพึงมีก่อนลงทะเบียน : –

 

วันเวลาเรียน/ห้องเรียน

  • เสาร์ 12:30-15:25 น. 10-406
  • อาทิตย์ 12:30-15:25 น. 10-406

วันเวลาสอบ

 

รูปแบบการเรียน

  • เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น

 

รูปแบบการสอบ

  • ประเมินผลในชั้นเรียน

 

จำนวนหน่วยกิจสะสม 3(3-0)

การโอนหน่วยกิต

  • ผู้เรียนสามารถโอนหน่วยกิตเข้าสู่หลักสูตรปริญญาได้ แต่ต้องโอนภายในระยะเวลา 5 ปีหลังจากการประเมินผล

 

อัตราค่าธรรมเนียมและสิทธิประโยชน์

อัตราค่าธรรมเนียม รวม 4,000 บาท 

  • สมัครตอนนี้มีส่วนลด 50% เหลือรายวิชาละ 2,000 บาท (เฉพาะปีการศึกษา 2564 – 2565 เท่านั้น)

 

สิทธิประโยชน์ : –