202-312 การบัญชีเฉพาะกิจการ Section 1

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

202-312 การบัญชีเฉพาะกิจการ Section 1 หน่วยกิต 3(2-2)

ผู้สอน: อ.นธี เหมมันต์

 

ข้อมูลทั่วไปของกระบวนวิชา

 • คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : ศึกษาลักษณะการดำเนินงานเฉพาะกิจการ การบัญชีและการควบคุมภายในเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่าย รายงานผลการดำเนินงานและการแสดงฐานะทางการเงินของกิจการนั้น ๆ เช่น สถาบันการเงิน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โรงพยาบาล โรงแรม ธุรกิจการเกษตร กิจการท่องเที่ยว สหกรณ์ ประกันภัย คลังสินค้า เป็นต้น
 • คุณสมบัติผู้สมัครเรียนร่วม : รายวิชานี้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาทุกสถาบัน คนวัยทำงาน ผู้สูงอายุ หรือผู้สนใจทั่วไป ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ทางด้านบัญชีเฉพาะกิจการ
 • ความรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนพึงมีก่อนลงทะเบียน : –

 

วันเวลาเรียน/ห้องเรียน

 • จันทร์ 13:00-15:25 น. 10-402
 • อังคาร 13:00-15:25 น. 10-402
 • พุธ 13:00-15:25 น. 10-402
 • พฤหัส 13:00-15:25 น. 10-402

วันเวลาสอบ

 • พุธ 1 มิ.ย. 65 08:30-11:30
 • พุธ 22 มิ.ย. 65 08:30-11:30

 

รูปแบบการเรียน

 • เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น

 

รูปแบบการสอบ

 • ประเมินผลในชั้นเรียน

 

จำนวนหน่วยกิจสะสม 3(2-2)

การโอนหน่วยกิต

 • ผู้เรียนสามารถโอนหน่วยกิตเข้าสู่หลักสูตรปริญญาได้ แต่ต้องโอนภายในระยะเวลา 5 ปีหลังจากการประเมินผล

 

อัตราค่าธรรมเนียมและสิทธิประโยชน์

อัตราค่าธรรมเนียม รวม 4,000 บาท 

 • สมัครตอนนี้มีส่วนลด 50% เหลือรายวิชาละ 2,000 บาท (เฉพาะปีการศึกษา 2564 – 2565 เท่านั้น)

 

สิทธิประโยชน์ : –

Show More