202-314 การบัญชีสำหรับอุตสาหกรรม Section 1

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

 202-314 การบัญชีสำหรับอุตสาหกรรม Section 1 หน่วยกิต 3(2-2)

ผู้สอน: ผศ.วารุณี ธรรมเจริญศักดิ์

 

ข้อมูลทั่วไปของกระบวนวิชา

 • คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : ศึกษาลักษณะของกิจการอุตสาหกรรม ต้นทุนการผลิตสินค้า สินค้าคงเหลือ หลักการบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิต การปรับปรุงและปิดบัญชี งบทดลอง งบต้นทุนการผลิต งบการเงิน และภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยนำเอาระบบโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชีต้นทุนการผลิต มาใช้ในการทำงาน
 • คุณสมบัติผู้สมัครเรียนร่วม : รายวิชานี้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาทุกสถาบัน คนวัยทำงาน ผู้สูงอายุ หรือผู้สนใจทั่วไป
 • ความรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนพึงมีก่อนลงทะเบียน : –

 

วันเวลาเรียน/ห้องเรียน

 • จันทร์ 08:30-10:55 น. 10-301
 • อังคาร 08:30-10:55 น. 10-301
 • พุธ 08:30-10:55 น. 10-301
 • พฤหัส 08:30-10:55 น. 10-301

วันเวลาสอบ

 • พุธ 1 มิ.ย. 65 12:30-15:30
 • พุธ 22 มิ.ย. 65 12:30-15:30

 

รูปแบบการเรียน

 • เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น

 

รูปแบบการสอบ

 • ประเมินผลในชั้นเรียน

 

จำนวนหน่วยกิจสะสม 3(2-2)

การโอนหน่วยกิต

 • ผู้เรียนสามารถโอนหน่วยกิตเข้าสู่หลักสูตรปริญญาได้ แต่ต้องโอนภายในระยะเวลา 5 ปีหลังจากการประเมินผล

 

อัตราค่าธรรมเนียมและสิทธิประโยชน์

อัตราค่าธรรมเนียม รวม 4,000 บาท 

 • สมัครตอนนี้มีส่วนลด 50% เหลือรายวิชาละ 2,000 บาท (เฉพาะปีการศึกษา 2564 – 2565 เท่านั้น)

 

สิทธิประโยชน์ : –

Show More