202-411 การจัดการภาษีอากร Section 1

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

202-411 การจัดการภาษีอากร Section 1 หน่วยกิต 3(2-2)

ผู้สอน: อ.ธนพงศ์ วุ่นแสง

 

ข้อมูลทั่วไปของกระบวนวิชา

 • คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : ศึกษาการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น เพื่อให้การเสียภาษีเป็นไปอย่างประหยัดภายใต้กรอบของกฎหมาย และความรับผิดชอบต่อสังคม
 • คุณสมบัติผู้สมัครเรียนร่วม : รายวิชานี้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาทุกสถาบัน คนวัยทำงาน ผู้สูงอายุ หรือผู้สนใจทั่วไป ผู้ที่สนใจเพิ่มเติมความรู้ที่เป็นปัจจุบัน ทางด้านการวางแผนด้านบริหารจัดการภาษีเงินได้บุคคลธรรดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น
 • ความรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนพึงมีก่อนลงทะเบียน : –

 

วันเวลาเรียน/ห้องเรียน

 • จันทร์ 13:00-15:25 น. 10-404
 • อังคาร 13:00-15:25 น. 10-404
 • พุธ 13:00-15:25 น. 10-404
 • พฤหัส 13:00-15:25 น. 10-404

วันเวลาสอบ

 • พฤหัสบดี 2 มิ.ย. 65 08:30-11:30
 • พฤหัสบดี 23 มิ.ย. 65 08:30-11:30

 

รูปแบบการเรียน

 • เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น

 

รูปแบบการสอบ

 • ประเมินผลในชั้นเรียน

 

จำนวนหน่วยกิจสะสม 3(2-2)

การโอนหน่วยกิต

 • ผู้เรียนสามารถโอนหน่วยกิตเข้าสู่หลักสูตรปริญญาได้ แต่ต้องโอนภายในระยะเวลา 5 ปีหลังจากการประเมินผล

 

อัตราค่าธรรมเนียมและสิทธิประโยชน์

อัตราค่าธรรมเนียม รวม 4,000 บาท 

 • สมัครตอนนี้มีส่วนลด 50% เหลือรายวิชาละ 2,000 บาท (เฉพาะปีการศึกษา 2564 – 2565 เท่านั้น)

 

สิทธิประโยชน์ : –

Show More