203-317 การตลาดดิจิทัล

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

706-211 203-317 การตลาดดิจิทัล 3(2-2) หน่วยกิต

ผู้สอน:สิริกาญจน์ สีดำ

ข้อมูลทั่วไปของกระบวนวิชา

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาความสำคัญของการตลาดดิจิทัล การเตรียมความพร้อมในการนำการตลาดดิจิทัลมาใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด การดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดผ่านทางสื่อออนไลน์เพื่อสร้างประสบการณ์แก่ลูกค้า วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ที่มีต่อเว็บไซต์ และสื่อโซเชียลมีเดีย รู้จักและเข้าใจคุณสมบัติของเครื่องมือดิจิทัล การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการตลาดได้อย่างเหมาะสม แน้วโน้มการตลาดดิจิทัล ตลอดจนจริยธรรมการทำตลาดดิจิทัล

คุณสมบัติผู้สมัครเรียนร่วม :

รายวิชานี้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาทุกสถาบัน คนวัยทำงาน ผู้สูงอายุ หรือผู้สนใจทั่วไป

ความรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนพึงมีก่อนลงทะเบียน : –

วันเวลาเรียน/ห้องเรียน

พุธ 12.30-14.25 น. ห้อง 10-312
ศุกร์ 08.30-10.25 น. ห้อง 10-301

วันเวลาสอบ

พฤหัสบดี 2 มิ.ย. 65 08:30-11:30
พฤหัสบดี 23 มิ.ย. 65 08:30-11:30

รูปแบบการเรียน

เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น

รูปแบบการสอบ

ประเมินผลในชั้นเรียน

จำนวนหน่วยกิจสะสม 3(2-2)

การโอนหน่วยกิต

สามารถเก็บหน่วยกิตไว้ไม่เกิน5 ปี สำหรับเทียบโอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้

สิทธิประโยชน์ : –

สามารถเก็บหน่วยกิตไว้ไม่เกิน5 ปี สำหรับเทียบโอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้

อัตราค่าธรรมเนียม รวม 4,000 บาท