203-405 การตลาดระหว่างประเทศ Section 1

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

203-405 การตลาดระหว่างประเทศ Section 1 หน่วยกิต 3(3-0)

ผู้สอน: อ.สิริกาญจน์ สีดำ

 

ข้อมูลทั่วไปของกระบวนวิชา

 • คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : แนวความคิดแนวโน้มของการตลาดระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อม ทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม กฎหมาย ข้อกำหนด การจัดการระบบข้อมูล การจัดโปรแกรมผลิตภัณฑ์ราคา ช่องทางการจำหน่าย การส่งเสริม การตลาด กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด การขยายตลาดในต่างประเทศ กลยุทธ์การส่งออก การส่งสินค้าเข้า การวางแผน การจัดองค์การ การควบคุม การบริหาร การตลาดระหว่างประเทศ
 • คุณสมบัติผู้สมัครเรียนร่วม : รายวิชานี้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาทุกสถาบัน คนวัยทำงาน ผู้สูงอายุ หรือผู้สนใจทั่วไป ผู้ที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้ทางด้าน การตลาดระหว่างประเทศ การส่งออก นำเข้า
 • ความรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนพึงมีก่อนลงทะเบียน : –

 

วันเวลาเรียน/ห้องเรียน

 • จันทร์ 08:30-10:25 น. 10-403
 • อังคาร 08:30-10:25 น. 10-403
 • พุธ 08:30-10:25 น. 10-403
 • พฤหัส 08:30-10:25 น. 10-403

วันเวลาสอบ

 • พฤหัสบดี 2 มิ.ย. 65 08:30-11:30
 • พฤหัสบดี 23 มิ.ย. 65 08:30-11:30

 

รูปแบบการเรียน

 • เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น

 

รูปแบบการสอบ

 • ประเมินผลในชั้นเรียน

 

จำนวนหน่วยกิจสะสม 3(3-0)

การโอนหน่วยกิต

 • ผู้เรียนสามารถโอนหน่วยกิตเข้าสู่หลักสูตรปริญญาได้ แต่ต้องโอนภายในระยะเวลา 5 ปีหลังจากการประเมินผล

 

อัตราค่าธรรมเนียมและสิทธิประโยชน์

อัตราค่าธรรมเนียม รวม 4,000 บาท 

 • สมัครตอนนี้มีส่วนลด 50% เหลือรายวิชาละ 2,000 บาท (เฉพาะปีการศึกษา 2564 – 2565 เท่านั้น)

 

สิทธิประโยชน์ : –

Show More