204-300 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Section 1

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

204-300 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Section 1 หน่วยกิต 3(2-2)

ผู้สอน: อ.พาฝัน รัตนะ

 

ข้อมูลทั่วไปของกระบวนวิชา

 • คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : ศึกษาการบริหารองค์การดิจิทัล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศในองค์การ รูปแบบและโครงสร้างระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน กระบวนการธุรกิจ การออกแบบองค์การใหม่โดยใช้ระบบสารสนเทศ ระบบจัดการห่วงโซ่อุปทาน ระบบบริหารองค์การ (ERP) การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ระบบอินเทอร์เน็ตและโครงสร้างข่าวสารภายในองค์การยุคใหม่ การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า และระบบจัดการความรู้ การรักษาความปลอดภัยและการควบคุมระบบสารสนเทศ และผลกระทบทางจริยธรรมและสังคมของระบบสารสนเทศ
 • คุณสมบัติผู้สมัครเรียนร่วม : รายวิชานี้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาทุกสถาบัน คนวัยทำงาน ผู้สูงอายุ หรือผู้สนใจทั่วไป
 • ความรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนพึงมีก่อนลงทะเบียน : –

 

วันเวลาเรียน/ห้องเรียน

 • จันทร์ 13:00-15:25 น. 10-312
 • อังคาร 13:00-15:25 น. 10-312
 • พุธ 13:00-15:25 น. 10-312
 • พฤหัส 13:00-15:25 น. 10-301

วันเวลาสอบ

 • พุธ 1 มิ.ย. 65 08:30-11:30
 • พุธ 22 มิ.ย. 65 08:30-11:30

 

รูปแบบการเรียน

 • เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น

 

รูปแบบการสอบ

 • ประเมินผลในชั้นเรียน

 

จำนวนหน่วยกิจสะสม 3(2-2)

การโอนหน่วยกิต

 • ผู้เรียนสามารถโอนหน่วยกิตเข้าสู่หลักสูตรปริญญาได้ แต่ต้องโอนภายในระยะเวลา 5 ปีหลังจากการประเมินผล

 

อัตราค่าธรรมเนียมและสิทธิประโยชน์

อัตราค่าธรรมเนียม รวม 4,000 บาท 

 • สมัครตอนนี้มีส่วนลด 50% เหลือรายวิชาละ 2,000 บาท (เฉพาะปีการศึกษา 2564 – 2565 เท่านั้น)

 

สิทธิประโยชน์ : –

Show More