204-319-1 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

204-319-1 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2) หน่วยกิต

ผู้สอน:กรกมล ซุ้นสุวรรณ

ข้อมูลทั่วไปของกระบวนวิชา

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาแนวคิดและพื้นฐานการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แนวทางการดำเนินการเข้าสู่พาณิชย์ ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์ หลักการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ภาษีกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเลือกใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชำระเงินออนไลน์ การจัดการระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบรักษาความปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ต การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การบริหารธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ประสบความสำเร็จ ตลอดจนทิศทางและอนาคตของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติผู้สมัครเรียนร่วม :

รายวิชานี้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาทุกสถาบัน คนวัยทำงาน ผู้สูงอายุ หรือผู้สนใจทั่วไป

ความรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนพึงมีก่อนลงทะเบียน : –

วันเวลาเรียน/ห้องเรียน

พฤหัสบดี 08:30 – 10:25 ห้อง 1209
ศุกร์ 10:30 – 12:25 Room: 1-305

วันเวลาสอบ

26/01/2023
30/03/2023

รูปแบบการเรียน

เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น

รูปแบบการสอบ

ประเมินผลในชั้นเรียน

จำนวนหน่วยกิจสะสม 3(2-2)

การโอนหน่วยกิต

สามารถเก็บหน่วยกิตไว้ไม่เกิน5 ปี สำหรับเทียบโอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้

สิทธิประโยชน์ : –

สามารถเก็บหน่วยกิตไว้ไม่เกิน5 ปี สำหรับเทียบโอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้

อัตราค่าธรรมเนียม รวม 4,000 บาท