205-206 การสร้างทีมงานและการจูงใจ Section 1

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

205-206 การสร้างทีมงานและการจูงใจ Section 1 หน่วยกิต 3(2-2)

ผู้สอน: ผศ.สมชัย ปราบรัตน์

 

ข้อมูลทั่วไปของกระบวนวิชา

 • คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : ศึกษาความหมาย ความสำคัญของทีมงาน การทำงานเป็นทีม เทคนิคในการสร้างทีม ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการสร้างทีม ทั้งในด้านการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งทฤษฎีในการจูงใจพนักงานในรูปแบบต่างๆ ทั้งการให้สิ่งตอบแทนในรูปของตัวเงิน และรูปแบบอื่นๆ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับทีมงานและการจูงใจ
 • คุณสมบัติผู้สมัครเรียนร่วม : รายวิชานี้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาทุกสถาบัน คนวัยทำงาน ผู้สูงอายุ หรือผู้สนใจทั่วไป ผู้ที่่ต้องการสร้างทีมงาน เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ
 • ความรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนพึงมีก่อนลงทะเบียน : –

 

วันเวลาเรียน/ห้องเรียน

 • จันทร์ 11:00-13:25 น. 10-311
 • อังคาร 11:00-13:25 น. 10-311
 • พุธ 11:00-13:25 น. 10-311
 • พฤหัส 11:00-13:25 น. 10-311

วันเวลาสอบ

 • พฤหัสบดี 2 มิ.ย. 65 08:30-11:30
 • พฤหัสบดี 23 มิ.ย. 65 08:30-11:30

 

รูปแบบการเรียน

 • เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น

 

รูปแบบการสอบ

 • ประเมินผลในชั้นเรียน

 

จำนวนหน่วยกิจสะสม 3(2-2)

การโอนหน่วยกิต

 • ผู้เรียนสามารถโอนหน่วยกิตเข้าสู่หลักสูตรปริญญาได้ แต่ต้องโอนภายในระยะเวลา 5 ปีหลังจากการประเมินผล

 

อัตราค่าธรรมเนียมและสิทธิประโยชน์

อัตราค่าธรรมเนียม รวม 4,000 บาท 

 • สมัครตอนนี้มีส่วนลด 50% เหลือรายวิชาละ 2,000 บาท (เฉพาะปีการศึกษา 2564 – 2565 เท่านั้น)

 

สิทธิประโยชน์ : –

Show More