207-302 โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว Section 1

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

207-302 โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว Section 1 หน่วยกิต 3(3-0)

ผู้สอน: อ.ศุภลักษณ์ กาสาวพัฒร์

 

ข้อมูลทั่วไปของกระบวนวิชา

 • คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : ศึกษาลักษณะรูปแบบกระบวนการในการดำเนินงานการให้บริการด้านต่าง ๆของ โลจิสติกส์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการขนส่งและกระจายสินค้าจากผู้ผลิตสินค้าไปสู่ผู้รับสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดการสินค้าคงคลัง การส่งมอบบริการ การลําเลียงพัสดุและบรรจุภัณฑ์ การประกันภัยในการขนส่ง กฎหมายที่เกี่ยวข้องในโลจิสติกส์
 • คุณสมบัติผู้สมัครเรียนร่วม : รายวิชานี้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาทุกสถาบัน คนวัยทำงาน ผู้สูงอายุ หรือผู้สนใจทั่วไป ผู้ที่ต้องการเพิ่่มเติมความรู้ด้านการท่องเที่ยว โลจิสติกส์
 • ความรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนพึงมีก่อนลงทะเบียน : –

 

วันเวลาเรียน/ห้องเรียน

 • จันทร์ 12:30-14:25 น. 10-405
 • อังคาร 12:30-14:25 น. 10-405
 • พุธ 12:30-14:25 น. 10-405
 • พฤหัส 12:30-14:25 น. 10-405

วันเวลาสอบ

 • พุธ 1 มิ.ย. 65 12:30-15:30
 • พุธ 22 มิ.ย. 65 12:30-15:30

 

รูปแบบการเรียน

 • เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น

 

รูปแบบการสอบ

 • ประเมินผลในชั้นเรียน

 

จำนวนหน่วยกิจสะสม 3(3-0)

การโอนหน่วยกิต

 • ผู้เรียนสามารถโอนหน่วยกิตเข้าสู่หลักสูตรปริญญาได้ แต่ต้องโอนภายในระยะเวลา 5 ปีหลังจากการประเมินผล

 

อัตราค่าธรรมเนียมและสิทธิประโยชน์

อัตราค่าธรรมเนียม รวม 4,000 บาท 

 • สมัครตอนนี้มีส่วนลด 50% เหลือรายวิชาละ 2,000 บาท (เฉพาะปีการศึกษา 2564 – 2565 เท่านั้น)

 

สิทธิประโยชน์ : –

Show More