วิจิตรภูษา พัสตราภรณ์

Categories: HU MOOC
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

ศึกษาความงามและลักษณะของผ้าและเครื่องแต่งกายไทยเน้นภาคใต้ ลักษณะเด่น ฝึกปฏิบัติประยุกต์ใช้ผ้าไทย ส่งเสริม อนุรักษ์สร้างมูลค่าเพิ่มของผ้าไทยในเชิงธุรกิจ

What Will You Learn?

  • ผู้ศึกษาตระหนักในคุณค่าของผ้าและเครื่องแต่งกายแบบไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

Course Content

บทที่ 1 การนุ่งห่มแบบไทย
ศึกษาความงามและลักษณะของผ้าและเครื่องแต่งกายไทยเน้นภาคใต้ ลักษณะเด่น ฝึกปฏิบัติประยุกต์ใช้ผ้าไทย ส่งเสริม อนุรักษ์สร้างมูลค่าเพิ่มของผ้าไทยในเชิงธุรกิจ

บทที่ 2 ผ้ากับการเล่าเรื่องเมืองสงขลา
ศึกษาความงามและลักษณะของผ้าและเครื่องแต่งกายไทยเน้นภาคใต้ ลักษณะเด่น ฝึกปฏิบัติประยุกต์ใช้ผ้าไทย ส่งเสริม อนุรักษ์สร้างมูลค่าเพิ่มของผ้าไทยในเชิงธุรกิจ

บทที่ 3 ผ้ากับประวัติศาสตร์เมืองสงขลา
ศึกษาความงามและลักษณะของผ้าและเครื่องแต่งกายไทยเน้นภาคใต้ ลักษณะเด่น ฝึกปฏิบัติประยุกต์ใช้ผ้าไทย ส่งเสริม อนุรักษ์สร้างมูลค่าเพิ่มของผ้าไทยในเชิงธุรกิจ

บทที่ 4 เคบายาแฟชั่นร้อยปีของสตรีไทยภาคใต้
ศึกษาความงามและลักษณะของผ้าและเครื่องแต่งกายไทยเน้นภาคใต้ ลักษณะเด่น ฝึกปฏิบัติประยุกต์ใช้ผ้าไทย ส่งเสริม อนุรักษ์สร้างมูลค่าเพิ่มของผ้าไทยในเชิงธุรกิจ

แบบประเมิน