Course Content
บทที่ 1 การนุ่งห่มแบบไทย
ศึกษาความงามและลักษณะของผ้าและเครื่องแต่งกายไทยเน้นภาคใต้ ลักษณะเด่น ฝึกปฏิบัติประยุกต์ใช้ผ้าไทย ส่งเสริม อนุรักษ์สร้างมูลค่าเพิ่มของผ้าไทยในเชิงธุรกิจ
0/2
บทที่ 2 ผ้ากับการเล่าเรื่องเมืองสงขลา
ศึกษาความงามและลักษณะของผ้าและเครื่องแต่งกายไทยเน้นภาคใต้ ลักษณะเด่น ฝึกปฏิบัติประยุกต์ใช้ผ้าไทย ส่งเสริม อนุรักษ์สร้างมูลค่าเพิ่มของผ้าไทยในเชิงธุรกิจ
0/2
บทที่ 3 ผ้ากับประวัติศาสตร์เมืองสงขลา
ศึกษาความงามและลักษณะของผ้าและเครื่องแต่งกายไทยเน้นภาคใต้ ลักษณะเด่น ฝึกปฏิบัติประยุกต์ใช้ผ้าไทย ส่งเสริม อนุรักษ์สร้างมูลค่าเพิ่มของผ้าไทยในเชิงธุรกิจ
0/2
บทที่ 4 เคบายาแฟชั่นร้อยปีของสตรีไทยภาคใต้
ศึกษาความงามและลักษณะของผ้าและเครื่องแต่งกายไทยเน้นภาคใต้ ลักษณะเด่น ฝึกปฏิบัติประยุกต์ใช้ผ้าไทย ส่งเสริม อนุรักษ์สร้างมูลค่าเพิ่มของผ้าไทยในเชิงธุรกิจ
0/2
วิจิตรภูษา พัสตราภรณ์
0% Complete
ติดต่อเรา