ภาษา วรรณคดี และ สุนทรียภาพ

Categories: HU MOOC
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

ศึกษาลักษณะทั่วไปของวรรณคดีไทยสมัยต่าง ๆ ศัพท์วรรณคดี วิวัฒนาการของวรรณคดีในเชิงประวัติและคุณค่าด้านเนื้อหา ภาษา รูปแบบ อารมณ์และความคิดที่มีผลต่อวรรณคดีไทย เพื่อวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าวรรณคดีได้

What Will You Learn?

  • ผู้เรียนสามารถอธิบายรูปแบบและเนื้อหาการนำเสนอวรรณคดีได้
  • ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ เกี่ยวกับวรรณคดีที่มีอิทธิพลต่อชีวิต โดยสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าวรรณคดีได้
  • เพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญาของผู้เรียน ที่เน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดเป็นระบบ

Course Content

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นของวรรณคดีไทย
ศึกษาลักษณะทั่วไปของวรรณคดีไทยสมัยต่าง ๆ ศัพท์วรรณคดี วิวัฒนาการของวรรณคดีในเชิงประวัติและคุณค่าด้านเนื้อหา ภาษา รูปแบบ อารมณ์และความคิดที่มีผลต่อวรรณคดีไทย เพื่อวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าวรรณคดีได้

บทที่ 2 ภาษา วรรณคดี และ สุนทรียภาพ
ศึกษาลักษณะทั่วไปของวรรณคดีไทยสมัยต่าง ๆ ศัพท์วรรณคดี วิวัฒนาการของวรรณคดีในเชิงประวัติและคุณค่าด้านเนื้อหา ภาษา รูปแบบ อารมณ์และความคิดที่มีผลต่อวรรณคดีไทย เพื่อวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าวรรณคดีได้

บทที่ 3 วรรณคดีกับชีวิตและสังคม
ศึกษาลักษณะทั่วไปของวรรณคดีไทยสมัยต่าง ๆ ศัพท์วรรณคดี วิวัฒนาการของวรรณคดีในเชิงประวัติและคุณค่าด้านเนื้อหา ภาษา รูปแบบ อารมณ์และความคิดที่มีผลต่อวรรณคดีไทย เพื่อวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าวรรณคดีได้

บทที่ 4 รสวรรณคดี
ศึกษาลักษณะทั่วไปของวรรณคดีไทยสมัยต่าง ๆ ศัพท์วรรณคดี วิวัฒนาการของวรรณคดีในเชิงประวัติและคุณค่าด้านเนื้อหา ภาษา รูปแบบ อารมณ์และความคิดที่มีผลต่อวรรณคดีไทย เพื่อวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าวรรณคดีได้

บทที่ 5 โวหารในวรรณคดี
ศึกษาลักษณะทั่วไปของวรรณคดีไทยสมัยต่าง ๆ ศัพท์วรรณคดี วิวัฒนาการของวรรณคดีในเชิงประวัติและคุณค่าด้านเนื้อหา ภาษา รูปแบบ อารมณ์และความคิดที่มีผลต่อวรรณคดีไทย เพื่อวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าวรรณคดีได้

แบบประเมิน
ศึกษาลักษณะทั่วไปของวรรณคดีไทยสมัยต่าง ๆ ศัพท์วรรณคดี วิวัฒนาการของวรรณคดีในเชิงประวัติและคุณค่าด้านเนื้อหา ภาษา รูปแบบ อารมณ์และความคิดที่มีผลต่อวรรณคดีไทย เพื่อวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าวรรณคดีได้