วรรณกรรมร่วมสมัย

Categories: HU MOOC
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

พัฒนาผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมร่วมสมัย ประเภทเรื่องสั้น นวนิยาย  บทกวี  สารคดี  บทความ  และความเรียง  ในระดับที่เหนือกว่าผู้ไม่ได้เรียนสาขาทางภาษาไทย  มีความรู้เกี่ยวกับชีวิตและผลงานของนักเขียนและกวีร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ ของวรรณกรรมแต่ละประเภทอย่างลึกซึ้ง   ประเมินค่าและวิจารณ์วรรณกรรมที่ผู้สอนนำมาเป็นกรณีศึกษาได้  เกิดความซาบซึ้งในรสของวรรณกรรม และนิสัยการอ่านเพิ่มพูนมากขึ้น

What Will You Learn?

  • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวรรณกรรมร่วมสมัย
  • เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของวรรณกรรมร่วมสมัย
  • เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงทิศทางของวรรณกรรมร่วมสมัย
  • เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงแนวทางการวิเคราะห์วรรณกรรมร่วมสมัย
  • เพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะการวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณกรรมร่วมสมัย

Course Content

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานของวรรณกรรมร่วมสมัย
พัฒนาผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมร่วมสมัย ประเภทเรื่องสั้น นวนิยาย  บทกวี  สารคดี  บทความ  และความเรียง  ในระดับที่เหนือกว่าผู้ไม่ได้เรียนสาขาทางภาษาไทย  มีความรู้เกี่ยวกับชีวิตและผลงานของนักเขียนและกวีร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ ของวรรณกรรมแต่ละประเภทอย่างลึกซึ้ง   ประเมินค่าและวิจารณ์วรรณกรรมที่ผู้สอนนำมาเป็นกรณีศึกษาได้  เกิดความซาบซึ้งในรสของวรรณกรรม และนิสัยการอ่านเพิ่มพูนมากขึ้น

บทที่ 2 ประเภทของวรรณกรรมร่วมสมัย
พัฒนาผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมร่วมสมัย ประเภทเรื่องสั้น นวนิยาย บทกวี สารคดี บทความ และความเรียง ในระดับที่เหนือกว่าผู้ไม่ได้เรียนสาขาทางภาษาไทย มีความรู้เกี่ยวกับชีวิตและผลงานของนักเขียนและกวีร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ ของวรรณกรรมแต่ละประเภทอย่างลึกซึ้ง ประเมินค่าและวิจารณ์วรรณกรรมที่ผู้สอนนำมาเป็นกรณีศึกษาได้ เกิดความซาบซึ้งในรสของวรรณกรรม และนิสัยการอ่านเพิ่มพูนมากขึ้น

บทที่ 3 ทิศทางของวรรณกรรมร่วมสมัย
พัฒนาผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมร่วมสมัย ประเภทเรื่องสั้น นวนิยาย บทกวี สารคดี บทความ และความเรียง ในระดับที่เหนือกว่าผู้ไม่ได้เรียนสาขาทางภาษาไทย มีความรู้เกี่ยวกับชีวิตและผลงานของนักเขียนและกวีร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ ของวรรณกรรมแต่ละประเภทอย่างลึกซึ้ง ประเมินค่าและวิจารณ์วรรณกรรมที่ผู้สอนนำมาเป็นกรณีศึกษาได้ เกิดความซาบซึ้งในรสของวรรณกรรม และนิสัยการอ่านเพิ่มพูนมากขึ้น

บทที่ 4 แนวทางการวิเคราะห์วรรณกรรมร่วมสมัย
พัฒนาผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมร่วมสมัย ประเภทเรื่องสั้น นวนิยาย บทกวี สารคดี บทความ และความเรียง ในระดับที่เหนือกว่าผู้ไม่ได้เรียนสาขาทางภาษาไทย มีความรู้เกี่ยวกับชีวิตและผลงานของนักเขียนและกวีร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ ของวรรณกรรมแต่ละประเภทอย่างลึกซึ้ง ประเมินค่าและวิจารณ์วรรณกรรมที่ผู้สอนนำมาเป็นกรณีศึกษาได้ เกิดความซาบซึ้งในรสของวรรณกรรม และนิสัยการอ่านเพิ่มพูนมากขึ้น

แบบทดสอบ

แบบประเมิน