301-212-1 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

301-212-1 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป 3(2-2) หน่วยกิต

ผู้สอน:ผศ.วรา บุญพันธ์

ข้อมูลทั่วไปของกระบวนวิชา

คำอธิบายรายวิชา :

หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป

คุณสมบัติผู้สมัครเรียนร่วม :

รายวิชานี้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาทุกสถาบัน คนวัยทำงาน ผู้สูงอายุ หรือผู้สนใจทั่วไป

ความรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนพึงมีก่อนลงทะเบียน : –

วันเวลาเรียน/ห้องเรียน

ศุกร์ 08.30-11.25 น. ห้อง 3-507

วันเวลาสอบ

รูปแบบการเรียน

เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น

รูปแบบการสอบ

ประเมินผลในชั้นเรียน

จำนวนหน่วยกิจสะสม 3(2-2)

การโอนหน่วยกิต

สามารถเก็บหน่วยกิตไว้ไม่เกิน5 ปี สำหรับเทียบโอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้

สิทธิประโยชน์ : –

สามารถเก็บหน่วยกิตไว้ไม่เกิน5 ปี สำหรับเทียบโอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้

อัตราค่าธรรมเนียม รวม 4,000 บาท 

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet