301-428-1 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

301-428-1 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม

ผู้สอน : ดร.ปูชิตา ชูเชิดปานรังษี

ข้อมูลทั่วไปของกระบวนวิชา

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษากำเนิดและหลักสำคัญของกฎหมายคุ้มครองแรงงานกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายประกันสังคม

คุณสมบัติผู้สมัครเรียนร่วม :

รายวิชานี้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาทุกสถาบัน คนวัยทำงาน ผู้สูงอายุ หรือผู้สนใจทั่วไป

ความรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนพึงมีก่อนลงทะเบียน : –

วันเวลาเรียน/ห้องเรียน

เสาร์ 12.30-16.30น. ห้อง 3-509

วันเวลาสอบ

รูปแบบการเรียน

เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น

รูปแบบการสอบ

ประเมินผลในชั้นเรียน

จำนวนหน่วยกิจสะสม 3(3-0) หน่วยกิต

การโอนหน่วยกิต

สามารถเก็บหน่วยกิตไว้ไม่เกิน5 ปี สำหรับเทียบโอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้

สิทธิประโยชน์ : –

สามารถเก็บหน่วยกิตไว้ไม่เกิน5 ปี สำหรับเทียบโอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้

อัตราค่าธรรมเนียม รวม 4,000 บาท