401-321 ประชาสังคมและการเมืองภาคพลเมือง Section 1

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

401-321 ประชาสังคมและการเมืองภาคพลเมือง Section 1 หน่วยกิต 3(3-0)

ผู้สอน: อ.สุทธิชัย รักจันทร์

 

ข้อมูลทั่วไปของกระบวนวิชา

 • คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : ศึกษาแนวคิดเรื่องการรวมตัวและสร้างพลังทางการเมืองของประชาชน กลุ่มผลประโยชน์ และกลุ่มผลักดันในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ขบวนการทางสังคมและการเมือง และประชาสังคมในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมือง
 • คุณสมบัติผู้สมัครเรียนร่วม : รายวิชานี้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาทุกสถาบัน คนวัยทำงาน ผู้สูงอายุ หรือผู้สนใจทั่วไป นักการเมืองท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น
 • ความรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนพึงมีก่อนลงทะเบียน : –

 

วันเวลาเรียน/ห้องเรียน

 • เสาร์ 12:30-15:25 น. 8-402
 • อาทิตย์ 12:30-15:25 น. 8-402

วันเวลาสอบ

 • เสาร์ 4 มิ.ย. 65 08:30-11:30
 • เสาร์ 25 มิ.ย. 65 08:30-11:30

 

รูปแบบการเรียน

 • เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น

 

รูปแบบการสอบ

 • ประเมินผลในชั้นเรียน

 

จำนวนหน่วยกิจสะสม 3(3-0)

การโอนหน่วยกิต

 • ผู้เรียนสามารถโอนหน่วยกิตเข้าสู่หลักสูตรปริญญาได้ แต่ต้องโอนภายในระยะเวลา 5 ปีหลังจากการประเมินผล

 

อัตราค่าธรรมเนียมและสิทธิประโยชน์

อัตราค่าธรรมเนียม รวม 4,000 บาท 

 • สมัครตอนนี้มีส่วนลด 50% เหลือรายวิชาละ 2,000 บาท (เฉพาะปีการศึกษา 2564 – 2565 เท่านั้น)

 

สิทธิประโยชน์ : –