402-211 การพัฒนาองค์การ Section 1

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

402-211 การพัฒนาองค์การ Section 1 หน่วยกิต 3(3-0)

ผู้สอน: อ.ธนา มณีพฤกษ์

 

ข้อมูลทั่วไปของกระบวนวิชา

 • คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค์ องค์ประกอบและกระบวนการพัฒนาองค์การ การเปลี่ยนแปลงองค์การ การพัฒนาทีมงาน การแก้ไขปัญหาองค์การอย่างมีระบบ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้องค์การมีประสิทธิภาพมากที่สุด พฤติกรรมของมนุษย์ที่มีผลต่อการพัฒนาองค์การ เทคนิควิธีการ หรือเครื่องมือสำหรับการพัฒนาองค์การ การพิจารณาโอกาส ปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาองค์การ
 • คุณสมบัติผู้สมัครเรียนร่วม : รายวิชานี้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาทุกสถาบัน คนวัยทำงาน ผู้สูงอายุ หรือผู้สนใจทั่วไป
 • ความรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนพึงมีก่อนลงทะเบียน : –

 

วันเวลาเรียน/ห้องเรียน

 • จันทร์ 12:30-14:25 น. 8-403
 • อังคาร 12:30-14:25 น. 8-403
 • พุธ 12:30-14:25 น. 8-403
 • พฤหัส 12:30-14:25 น. 8-403

วันเวลาสอบ

 • พฤหัสบดี 2 มิ.ย. 65 08:30-11:30
 • พฤหัสบดี 23 มิ.ย. 65 08:30-11:30

 

รูปแบบการเรียน

 • เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น

 

รูปแบบการสอบ

 • ประเมินผลในชั้นเรียน

 

จำนวนหน่วยกิจสะสม 3(3-0)

การโอนหน่วยกิต

 • ผู้เรียนสามารถโอนหน่วยกิตเข้าสู่หลักสูตรปริญญาได้ แต่ต้องโอนภายในระยะเวลา 5 ปีหลังจากการประเมินผล

 

อัตราค่าธรรมเนียมและสิทธิประโยชน์

อัตราค่าธรรมเนียม รวม 4,000 บาท 

 • สมัครตอนนี้มีส่วนลด 50% เหลือรายวิชาละ 2,000 บาท (เฉพาะปีการศึกษา 2564 – 2565 เท่านั้น)

 

สิทธิประโยชน์ : –

Show More