403-434-1 วิสาหกิจชุมชนและธุรกิจเพื่อสังคม

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

403-434-1 วิสาหกิจชุมชนและธุรกิจเพื่อสังคม

ผู้สอน : อ.หมัดเฝาซี รูบามา

ข้อมูลทั่วไปของกระบวนวิชา

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาแนวคิด หลักการของการทำธุรกิจที่รับผิดชอบต่อชุมชน สังคมที่ดำเนินการโดยภาคธุรกิจและภาคชุมชน ความเหมือนและต่างระหว่างแนวคิดเรื่องการค้าที่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีโอกาสน้อยกว่า การตลาดเพื่อสังคม เศรษฐกิจพอเพียง ธุรกิจชุมชน การดำเนินกิจการที่รับผิดชอบต่อสังคม ธรรมชาติ ประเภท รูปแบบ และบทบาทของวิสาหกิจชุมชนในฐานะพลังในการพัฒนาชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน กลยุทธ์ในการพัฒนาความสามารถของชุมชนในการประกอบกิจการ วิเคราะห์บทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ประชาชน

คุณสมบัติผู้สมัครเรียนร่วม :

รายวิชานี้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาทุกสถาบัน คนวัยทำงาน ผู้สูงอายุ หรือผู้สนใจทั่วไป

ความรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนพึงมีก่อนลงทะเบียน : –

วันเวลาเรียน/ห้องเรียน

อังคาร 13.30 – 16.25 น ห้อง 8-407

วันเวลาสอบ

สอบกลางภาค 26/01/2566
สอบปลายภาค 30/03/2566

รูปแบบการเรียน

เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น

รูปแบบการสอบ

ประเมินผลในชั้นเรียน

จำนวนหน่วยกิจสะสม 3(3-2) หน่วยกิต

การโอนหน่วยกิต

สามารถเก็บหน่วยกิตไว้ไม่เกิน 5 ปี สำหรับเทียบโอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้

สิทธิประโยชน์ : –

สามารถเก็บหน่วยกิตไว้ไม่เกิน5 ปี สำหรับเทียบโอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้

อัตราค่าธรรมเนียม รวม 4,000 บาท