501-314-1 การเขียนโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

501-314-1 การเขียนโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

ผู้สอน : สันทัด พรหมแท่น

ข้อมูลทั่วไปของกระบวนวิชา

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์คุณลักษณะและข้อจำกัดของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เครื่องมือและภาษาที่ ใช้สำหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หลักการของโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ส่วนติดต่อ ระบบสำหรับโปรแกรมประยุกต์การใช้หน่วยความจำ และส่วนเก็บบัน ทึกข้อมูล การติดต่อกับ ผู้ใช้การสื่อสารกับระบบภายนอก การเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์การจำลองเพื่อทดสอบและแก้ไขบนระบบคอมพิวเตอร์ข้อคำนึงถึงด้านความมั่นคง

คุณสมบัติผู้สมัครเรียนร่วม :

รายวิชานี้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาทุกสถาบัน คนวัยทำงาน ผู้สูงอายุ หรือผู้สนใจทั่วไป

ความรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนพึงมีก่อนลงทะเบียน : –

วันเวลาเรียน/ห้องเรียน

พุธ 12.30-14.25 น ห้อง 1-303A
ศุกร์ 08.30-10.25 น. ห้อง 1-209

วันเวลาสอบ

สอบกลางภาค 23/01/2566
สอบปลายภาค 27/03/2566

รูปแบบการเรียน

เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น

รูปแบบการสอบ

ประเมินผลในชั้นเรียน

จำนวนหน่วยกิจสะสม 3(2-2-5) หน่วยกิต

การโอนหน่วยกิต

สามารถเก็บหน่วยกิตไว้ไม่เกิน 5 ปี สำหรับเทียบโอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้

สิทธิประโยชน์ : –

สามารถเก็บหน่วยกิตไว้ไม่เกิน5 ปี สำหรับเทียบโอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้

อัตราค่าธรรมเนียม รวม 4,000 บาท