503-202-1 โภชนศาสตร์สาธารณสุข

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

503-202-1 โภชนศาสตร์สาธารณสุข

ผู้สอน : ณัฐกานต์ นิลอ่อน

ข้อมูลทั่วไปของกระบวนวิชา

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาแนวคิดโภชนาการชุมชน ส่วนประกอบของอาหาร ความต้องการสารอาหารและพลังงานของร่างกายในวัยต่างๆ การเลือกบริโภคอาหาร การประเมินสภาวะร่างกาย ภาวะโภชนาการและโรคที่สาคัญทางสาธารณสุข ความปลอดภัยในอาหาร การกาหนดอาหาร รายวิชานี้ยังจัดให้มีการฝึกปฏิบัติการโภชนาการสุขภาพชุมชน การวางแผนและการจัดการงานโภชนาการสาธารณสุขระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน

คุณสมบัติผู้สมัครเรียนร่วม :

รายวิชานี้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาทุกสถาบัน คนวัยทำงาน ผู้สูงอายุ หรือผู้สนใจทั่วไป

ความรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนพึงมีก่อนลงทะเบียน : –

วันเวลาเรียน/ห้องเรียน

พุธ 08.30-11.25 น. ห้อง 1-404

วันเวลาสอบ

สอบกลางภาค 25/01/2566
สอบปลายภาค 29/03/2566

รูปแบบการเรียน

เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น

รูปแบบการสอบ

ประเมินผลในชั้นเรียน

จำนวนหน่วยกิจสะสม 3(3-0) หน่วยกิต

การโอนหน่วยกิต

สามารถเก็บหน่วยกิตไว้ไม่เกิน 5 ปี สำหรับเทียบโอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้

สิทธิประโยชน์ : –

สามารถเก็บหน่วยกิตไว้ไม่เกิน5 ปี สำหรับเทียบโอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้

อัตราค่าธรรมเนียม รวม 4,000 บาท