700-440-1 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

700-440-1 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ผู้สอน : Eric Allyn

ข้อมูลทั่วไปของกระบวนวิชา

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาเรียนรู้และฝึกฝนภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะอย่างบูรณาการ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถที่เพียงพอสำหรับการโต้ตอบกับผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นเคยและสามารถเชื่อมโยงไปสู่หัวข้อที่สนใจส่วนบุคคล เช่น การทำงาน ท่องเที่ยว เวลาว่าง เป็นต้น

คุณสมบัติผู้สมัครเรียนร่วม :

รายวิชานี้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาทุกสถาบัน คนวัยทำงาน ผู้สูงอายุ หรือผู้สนใจทั่วไป

ความรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนพึงมีก่อนลงทะเบียน : –

วันเวลาเรียน/ห้องเรียน

จันทร์ 08.30-10.25 น. ห้อง 8-306
พุธ 08.30-10.25 น.ห้อง 8.3047

วันเวลาสอบ

สอบกลางภาค 26/01/2566
สอบปลายภาค 30/03/2566

รูปแบบการเรียน

เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น

รูปแบบการสอบ

ประเมินผลในชั้นเรียน

จำนวนหน่วยกิจสะสม 3(2-2) หน่วยกิต

การโอนหน่วยกิต

สามารถเก็บหน่วยกิตไว้ไม่เกิน 5 ปี สำหรับเทียบโอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้

สิทธิประโยชน์ : –

สามารถเก็บหน่วยกิตไว้ไม่เกิน5 ปี สำหรับเทียบโอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้

อัตราค่าธรรมเนียม รวม 4,000 บาท