705-270-1 พลเมืองวิวัฒน์

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

705-270-1 พลเมืองวิวัฒน์

ผู้สอน : ดร.ชัดชม รัศมีมณฑล

ข้อมูลทั่วไปของกระบวนวิชา

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดีตามรัฐธรรมนูญที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ศึกษา วิเคราะห์ ประยุกต์ปรัชญา แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ มีจิตสำนึกสาธารณะ และการมีส่วนร่วมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองตื่นรู้ สร้างประโยชน์ต่อชุมชน และท้องถิ่น

คุณสมบัติผู้สมัครเรียนร่วม :

รายวิชานี้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาทุกสถาบัน คนวัยทำงาน ผู้สูงอายุ หรือผู้สนใจทั่วไป

ความรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนพึงมีก่อนลงทะเบียน : –

วันเวลาเรียน/ห้องเรียน

พฤหัสบดี 12.30-16.25 น. ห้อง 8.303

วันเวลาสอบ

สอบกลางภาค 25/01/2566
สอบปลายภาค 29/03/2566

รูปแบบการเรียน

เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น

รูปแบบการสอบ

ประเมินผลในชั้นเรียน

จำนวนหน่วยกิจสะสม 3(1-4) หน่วยกิต

การโอนหน่วยกิต

สามารถเก็บหน่วยกิตไว้ไม่เกิน 5 ปี สำหรับเทียบโอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้

สิทธิประโยชน์ : –

สามารถเก็บหน่วยกิตไว้ไม่เกิน5 ปี สำหรับเทียบโอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้

อัตราค่าธรรมเนียม รวม 4,000 บาท