705-353 การบูรณาการการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Section 1

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

705-353 การบูรณาการการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Section 1 หน่วยกิต 3(2-2)

ผู้สอน: อ.อัญชลี วัชรจินดา

 

ข้อมูลทั่วไปของกระบวนวิชา

 • คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : ศึกษารูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ และการจัดกิจกรรมเพื่อให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนในห้องเรียนและนอกห้องเรียน สามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้สอนในสาระการเรียนรู้อื่น โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การออกแบบการเรียนรู้ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานในการเรียน เช่น การเรียนรู้นอกสถานที่ กิจกรรมระหว่างการเข้าค่าย เป็นต้น
 • คุณสมบัติผู้สมัครเรียนร่วม : รายวิชานี้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาทุกสถาบัน คนวัยทำงาน ผู้สูงอายุ หรือผู้สนใจทั่วไป ครูผู้สอน ที่ต้องการ update หริอเพิ่มเติมความรู้ ด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
 • ความรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนพึงมีก่อนลงทะเบียน : –

 

วันเวลาเรียน/ห้องเรียน

 • จันทร์ 08:30-10:55 น. 8-303
 • อังคาร 08:30-10:55 น. 8-303
 • พุธ 08:30-10:55 น. 8-303
 • พฤหัส 08:30-10:55 น. 8-303

วันเวลาสอบ

 • พุธ 1 มิ.ย. 65 12:30-15:30
 • พุธ 22 มิ.ย. 65 12:30-15:30

 

รูปแบบการเรียน

 • เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น

 

รูปแบบการสอบ

 • ประเมินผลในชั้นเรียน

 

จำนวนหน่วยกิจสะสม 3(2-2)

การโอนหน่วยกิต

 • ผู้เรียนสามารถโอนหน่วยกิตเข้าสู่หลักสูตรปริญญาได้ แต่ต้องโอนภายในระยะเวลา 5 ปีหลังจากการประเมินผล

 

อัตราค่าธรรมเนียมและสิทธิประโยชน์

อัตราค่าธรรมเนียม รวม 4,000 บาท 

 • สมัครตอนนี้มีส่วนลด 50% เหลือรายวิชาละ 2,000 บาท (เฉพาะปีการศึกษา 2564 – 2565 เท่านั้น)

 

สิทธิประโยชน์ : –

Show More