Course Content
แบบทดสอบก่อนเรียน
0/1
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคติชนวิทยา
ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และการแบ่งประเภทของคติชน รูปแบบ และบทบาทหน้าที่ของคติชนประเภทต่าง ๆ รวมทั้งวรรณกรรมมุขปาฐะและวรรณกรรมลายลักษณ์อักษรในแต่ละท้องถิ่น ขนบนิยม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สะท้อนภาพสังคม ฝึกเก็บข้อมูลภาคสนามและการวิเคราะห์เนื้อหาเบื้องต้น แนวการศึกษาและวิธีการศึกษา การจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
0/1
บทที่ 2 การจำแนกข้อมูล คติชนวิทยา
ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และการแบ่งประเภทของคติชน รูปแบบ และบทบาทหน้าที่ของคติชนประเภทต่าง ๆ รวมทั้งวรรณกรรมมุขปาฐะและวรรณกรรมลายลักษณ์อักษรในแต่ละท้องถิ่น ขนบนิยม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สะท้อนภาพสังคม ฝึกเก็บข้อมูลภาคสนามและการวิเคราะห์เนื้อหาเบื้องต้น แนวการศึกษาและวิธีการศึกษา การจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
0/2
บทที่ 3 การศึกษาและการรวบรวมข้อมูลคติชนวิทยา
ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และการแบ่งประเภทของคติชน รูปแบบ และบทบาทหน้าที่ของคติชนประเภทต่าง ๆ รวมทั้งวรรณกรรมมุขปาฐะและวรรณกรรมลายลักษณ์อักษรในแต่ละท้องถิ่น ขนบนิยม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สะท้อนภาพสังคม ฝึกเก็บข้อมูลภาคสนามและการวิเคราะห์เนื้อหาเบื้องต้น แนวการศึกษาและวิธีการศึกษา การจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
0/1
บทที่ 4 บทสัมภาษณ์พิเศษ “เพลงกล่อมเด็กภาคใต้”
ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และการแบ่งประเภทของคติชน รูปแบบ และบทบาทหน้าที่ของคติชนประเภทต่าง ๆ รวมทั้งวรรณกรรมมุขปาฐะและวรรณกรรมลายลักษณ์อักษรในแต่ละท้องถิ่น ขนบนิยม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สะท้อนภาพสังคม ฝึกเก็บข้อมูลภาคสนามและการวิเคราะห์เนื้อหาเบื้องต้น แนวการศึกษาและวิธีการศึกษา การจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
0/1
แบบทดสอบหลังเรียน
0/1
คติชนวิทยา
0% Complete
ติดต่อเรา