801-115-1 แอนิเมชั่น

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

801-115-1 แอนิเมชั่น

ผู้สอน : อ.พรหมศิริ สว่างแข

ข้อมูลทั่วไปของกระบวนวิชา

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาแนวคิด เทคนิค และปฏิบัติการสร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วยเทคโนโลยีและโปรแกรมประยุกต์ สร้างสรรค์การเล่าเรื่อง เพื่อนำไปในการผลิตสื่อได้อย่างมีคุณภาพภายใต้ความมีคุณธรรม จริยธรรม

คุณสมบัติผู้สมัครเรียนร่วม :

รายวิชานี้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาทุกสถาบัน คนวัยทำงาน ผู้สูงอายุ หรือผู้สนใจทั่วไป

ความรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนพึงมีก่อนลงทะเบียน : –

วันเวลาเรียน/ห้องเรียน

พฤหัสบดี 12.30-16.25 น. ห้อง U-309

วันเวลาสอบ

สอบกลางภาค 25/01/2566
สอบปลายภาค 29/03/2566

รูปแบบการเรียน

เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น

รูปแบบการสอบ

ประเมินผลในชั้นเรียน

จำนวนหน่วยกิจสะสม 3(2-2) หน่วยกิต

การโอนหน่วยกิต

สามารถเก็บหน่วยกิตไว้ไม่เกิน 5 ปี สำหรับเทียบโอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้

สิทธิประโยชน์ : –

สามารถเก็บหน่วยกิตไว้ไม่เกิน5 ปี สำหรับเทียบโอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้

อัตราค่าธรรมเนียม รวม 4,000 บาท