801-242-1 การสื่อสารการตลาดยุคดิจิทัล

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

801-242-1 การสื่อสารการตลาดยุคดิจิทัล

ผู้สอน : อ.พัฒนพงค์ ศรีน้อย

ข้อมูลทั่วไปของกระบวนวิชา

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค การวางแผนและพัฒนาเนื้อหาดิจิทัล ลักษณะของสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ การวางแผนสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ การสร้างเครื่องมือวัดผล วิธีการวัดผล ตลอดจนกรอบตัวชี้วัดความสำเร็จในการวางแผนสื่อดิจิทัลและโครงการรณรงค์ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

คุณสมบัติผู้สมัครเรียนร่วม :

รายวิชานี้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาทุกสถาบัน คนวัยทำงาน ผู้สูงอายุ หรือผู้สนใจทั่วไป

ความรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนพึงมีก่อนลงทะเบียน : –

วันเวลาเรียน/ห้องเรียน

อังคาร 14.30-16.25 น. ห้อง U-302 พฤหัสบดี 14.30-16.25 น.ห้อง U-302

วันเวลาสอบ

สอบกลางภาค 27/01/2566
สอบปลายภาค 31/03/2566

รูปแบบการเรียน

เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น

รูปแบบการสอบ

ประเมินผลในชั้นเรียน

จำนวนหน่วยกิจสะสม 3(2-2) หน่วยกิต

การโอนหน่วยกิต

สามารถเก็บหน่วยกิตไว้ไม่เกิน 5 ปี สำหรับเทียบโอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้

สิทธิประโยชน์ : –

สามารถเก็บหน่วยกิตไว้ไม่เกิน5 ปี สำหรับเทียบโอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้

อัตราค่าธรรมเนียม รวม 4,000 บาท