906-622-1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดกิจการนักเรียน

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

906-622-1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดกิจการนักเรียน

ผู้สอน : ดร.ชณัฐ ดร.เรวดี ดร.ฟาริดา

ข้อมูลทั่วไปของกระบวนวิชา

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา การปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพื่อนร่วมงานสู่คุณภาพผู้เรียน การบริหารกิจการนักเรียน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

คุณสมบัติผู้สมัครเรียนร่วม :

รายวิชานี้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาทุกสถาบัน คนวัยทำงาน ผู้สูงอายุ หรือผู้สนใจทั่วไป

ความรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนพึงมีก่อนลงทะเบียน : –

วันเวลาเรียน/ห้องเรียน

อาทิตย์ 09.00-12.00 น. ห้อง 10-510

วันเวลาสอบ

สอบกลางภาค 25/01/2566
สอบปลายภาค 29/03/2566

รูปแบบการเรียน

เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น

รูปแบบการสอบ

ประเมินผลในชั้นเรียน

จำนวนหน่วยกิจสะสม 3(3-0) หน่วยกิต

การโอนหน่วยกิต

สามารถเก็บหน่วยกิตไว้ไม่เกิน 5 ปี สำหรับเทียบโอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้

สิทธิประโยชน์ : –

สามารถเก็บหน่วยกิตไว้ไม่เกิน5 ปี สำหรับเทียบโอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้

อัตราค่าธรรมเนียม รวม 4,000 บาท