หลักการบัญชี /หลักการบัญชีชั้นต้น

Categories: HU MOOC
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค์ ประโยชน์ ประเภทของการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การผ่านรายการบัญชีแยกประเภท การจัดทำงบทดลอง การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชี การจัดทำกระดาษทำการ การบันทึกรายการปิดบัญชี การจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการให้บริการ

What Will You Learn?

 • นักศึกษาสมารถอธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ ประโยชน์ และประเภทของการบัญชีได้
 • นักศึกษาสามารถอธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ ประเภทของงบการเงินได้
 • นักศึกษาสามารถอธิบายองค์ประกอบงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนได้
 • นักศึกษาสามารถจัดทำงบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงินของกิจการบริการได้
 • นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายรายการค้า ประเภทรายการค้า เอกสารประกอบรายการบัญชี สมการบัญชี และหลักการกำหนดบัญชีได้
 • นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการวิเคราะห์รายการค้า และหลักบัญชีคู่ได้
 • นักศึกษาสามารถวิเคราะห์รายการค้าและบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปได้
 • นักศึกษาสามารถอธิบายผังบัญชีและกำหนดผังบัญชีได้
 • นักศึกษาสามารถผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไปไปยังบัญชีแยกประเภทได้
 • นักศึกษาสามารถจัดทำงบทดลองได้
 • นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายของรายการปรับปรุงได้
 • นักศึกษาสามารถคำนวณและบันทึกบัญชีรายการปรับปรุงได้
 • นักศึกษาสามรถจัดทำกระดาษทำการ 10 ช่อง ได้
 • นักศึกษาสามารถบันทึกรายการปิดบัญชีได้
 • นักศึกษาสามารถจัดทำงบกำไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงินจากกระดาษทำการได้

Course Content

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี

 • บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี
  06:30
 • Exam Chater 1

บทที่ 2 งบการเงิน

บทที่ 3 การบันทึกรายการทางการบัญชี

บทที่ 4 การปรับปรุงบัญชีเมื่อวันสิ้นงวด

บทที่ 5 การทำงบการเงินและการปิดบัญชี